਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ Calendario ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ
਀ഊ
਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ
Casa Azul
਀ഊ ਀ഊ
Casa Amarilla
਀ഊ ਀ഊ
Casa Rosa
਀ഊ ਀ഊ
Casa Verde
਀ഊ
਀ഊ
਀ഊ

਀ഊ ਀ഊ ਀ഊഊ㰡ⴭ⁛ㅤ㔷摥晥㕦戸㙥㙦㐰扥㉡愶愰搱㐸〸‭ⴾ㰡ⴭ‶㈱㜶㜶㔲ㄠⴭ㸼摩瘠楤㴢扬潣欶㈢⁳瑹汥㴢摩獰污示湯湥∾㱵氾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㈴∾灵牣桡獥⁣桬潲潱畩湥癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳汯ⵢ楤ⵣ爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㔱∾潲摥爠捨汯牯煵楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桵浡渭杲潷瑨⵨潲浯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶㜢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠捨汯牯煵楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潴牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㘴∾捨汯牯煵楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘸㠢㹢畹⁣桬潲潱畩湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳祭浥瑲敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤳㔢㹢畹⁤楳捯畮琠捨汯牯煵楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㌷∾扵礠捨敡瀠捨汯牯煵楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤵㤢㹢畹⁣桬潲潱畩湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㜸∾睨敲攠捡渠椠扵礠捨汯牯煵楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㈴∾獯晴⁣楡汩猠来氠晥浡汥牧慳洼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳汯ⵢ楤ⵣ爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㔹∾捩慬楳⁳潦琠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㘰∾扵礠捩慬楳⁳潦琠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦畲慤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㠸∾扵礠捩慬楳⁳潦琠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹牴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤷㠢㹬潷⁣潳琠捩慬楳⁳潦琠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湤業整牡穩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈱㘢㹰畲捨慳攠捩慬楳⁳潦琠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺整楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤷㐢㹨潷畣栠摯敳⁣楡汩猠獯晴⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楢牡⵴慢⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹㠢㹢畹⁣楡汩猠獯晴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楰楴潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄶ㈢㹧整⁡⁣楡汩猠獯晴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲摩穥洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㔱∾扥獴⁰物捥映捩慬楳⁳潦琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘴㐢㹳潦琠捩慬楳漠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥瑩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㐲∾灵牣桡獥⁣楡汩猠獯晴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷∾捩慬楳⁦潲⁷潭敮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥瑩渭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔸㐢㹢畹⁢牡湤慭攠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㐶∾捩慬楳‱ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潳瑩湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㘶∾汯眠捯獴⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲扡瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰∾扵礠捩慬楳敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敭敲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰ㄢ㹣楡汩猠楮⁵獡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄷ㘢㹧敮敲楣⁣楡汩猠晲潭⁩湤楡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮獵汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㜴∾桯眠浵捨⁤潥猠捩慬楳⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰汥瑡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㐹∾捩慬楳⁳潦琠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯汶慤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㌸∾捩慬楳⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獹湴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㘴∾睨慴⁩猠瑨攠来湥物挠湡浥⁦潲⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慲慦潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈰㐢㹣楡汩猠晲潭⁣慮慤愠捨敡瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡杧牥湯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰〷∾桯眠瑯⁧整⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳瑲慴瑥牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤳ㄢ㹱畩捫⁡捴楮朠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㠢㹣楡汩猠㕭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰污癩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㠰∾捩慬楳⁦潲⁤慩汹⁵獥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶敬潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜴∾捩慬楳⁰楬汳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔴∾捩慬楳′⸵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穡湴慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤷〢㹮漠灲敳捲楰瑩潮⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潬癡摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㤰∾捩慬楳⁡畳瑲慬楡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㤴∾捩慬楳數琠摡礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳潭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㘱∾牥瑡楬⁣潳琠潦⁣楡汩猠景爠摡楬礠畳攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱〢㹰物捥⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜸∾灵牣桡獥⁣楡汩猠潮楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楯牥獡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠵∾来湥物挠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥癡捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠵ㄢ㹣桥慰敳琠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慣慮搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㤵∾捩慬楳⁵欠獵灰汩敲猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣汯牰牥猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㘷∾捩慬楳⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠲㠢㹣桥慰⁣楡汩猠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤整牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜵㤢㸴ね朠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捲敳瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠳∾潲摥爠捩慬楳⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯ⵢ慮瑨楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㤳∾捩慬楳湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穩瑨牯浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳㄵ∾捩慬楳湬楮攠畳⁰桡牭慣礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〴㠢㹣楡汩猠慮搠敬椠汩汬礠慮搠捯畮瑥牦敩琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楳潰牯汯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔱∾捩慬楳⁳慬敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡汣極洭捡牢潮慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄷ∾捩慬楳⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汥獳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㐸∾汯睥獴⁰物捥搠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灯湳瑥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㈲∾潲摥爠捩慬楳癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㠸∾捩慬楳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌢㹣楡汩猠摩獣潵湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜲㜢㹰畲捨慳攠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧敳瑥牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠹㐢㹧敮敲楣⁣楡汩猠晲潭⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牡癡捨潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔵㈢㸲ね朠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳瑲慣支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㠢㹣楡汩猠潮汩湥⁤楳捯畮琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〷∾捩灲漠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯灬畳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌳㜢㹣楰牯⁦潲⁵瑩㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬扥湺愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰〰∾癩牵猠捩灲漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘲㈢㹣楰牯牤敲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐢㹣桬慭祤楡⁣楰牯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹歬潫慰牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴〸∾扵礠捩灲漠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥硩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〴∾瑡歩湧⁣楰牯⁦潲⁴潥⁩湦散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慮瑡扵獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〲㐢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠捩灲漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲敧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸〢㹢畹⁣楰牯晬潸慣楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬瑲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘱㤢㹣楰牯⁡湤⁣潮瑩湵潵猠楮晵獩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湩癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌸〢㹣楰牯⁨挠潴楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯扡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㜳∾捩灲潦汯硡捩渠瑥湤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㐸∾潲摥爠捩灲漠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湥浩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㌵∾浲獡⁣楰牯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯摥楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㘸∾捩灲漠硲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹浢慬瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜴㔢㹣楰牯′㔰浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨畭慮ⵧ牯睴栭桯牭潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㤱∾捩灲漠灲潢楯瑩捳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥畫敲慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄵ㔢㹣楰牯⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶∾捨敡瀠捩灲漠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慰牯獹港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㈢㹡湴楢楯瑩捳⁣楰牯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污獩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㐶∾捩灲漠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楯癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌢㹣楰牯⁦潲⁤潧猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈱㐢㹣楰牯晬潸慣楮⁦潲⁡湩浡汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獩湥浥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤲㜢㹢敳琠灲楣攠潦⁣楰牯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡癥牴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㈰∾捬慲楮數湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠵㜢㹯牤敲⁣污物湥砠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潰散楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈳㘢㹢畹⁣污物湥砠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯步湡汯术楮摥砮灨瀿浥搭砽㐸㠢㹰畲捨慳攠捬慲楮數癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㤢㹰畲捨慳攠摥獬潲慴慤楮攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤰∾扵礠摥獬潲慴慤楮攠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⵳潦琭瑡扳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㌲∾扵祩湧⁣污物湥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牡汥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶ㄢ㹢畹⁣污物湥砠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔵ㄢ㹣污物湥砠㕭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牡癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〢㹣污物湥砠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹癯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤹ㄢ㹰畲捨慳攠捬慲楴楮湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯物獰敲摡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㠳∾捬慲楴楮⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥湡污灲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐳㜢㹢畹⁣污物瑩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潬癡摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ〲∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣污物瑩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯来獴敲潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㘲∾扵礠捬慲楴楮敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔳ㄢ㹢畹潲慴慤楮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸ㄳ∾来湥物挠汯牡瑡摩湥⁤㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲慭祣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤵㔢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹潲慴慤楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㌲∾汯牡瑡摩湥⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘹㜢㹬潲慴慤楮攠搠ㄲ⁨潵爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤敬瑡獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱㔢㹣桥慰⁣污物瑩渠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱∾扵礠捬慲楴楮敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楯癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴ㄹ∾捨敡瀠捬慲楴楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑡浩晬甯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㘱∾潲摥爠捬慲楴楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楳楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄵㄢ㹢敳琠灲楣攠潦⁣污物瑩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潸祬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐸㌢㹣污物瑩渠獫楮⁩瑣格⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄷ㐢㹢畹⁣汥潣楮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄳ∾捬楮摡浹捩渠琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捥潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵∾扵礠捬敯捩渠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扡捴物洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㘱∾捬敯捩渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯物瑡汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㠰∾来琠愠捬楮摡浹捩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣楰桥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㌰∾灵牣桡獥⁣汥潣楮⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶㄸ∾睨敲攠捡渠椠扵礠捬敯捩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩瑨潢楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠲㌢㹰畲捨慳攠捬敯捩渠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸〴∾捨敡瀠捬楮摡浹捩渠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獧楣⵰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㜶∾睨敲攠捡渠椠扵礠捬敯捩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慣慮搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰ㄹ∾捨敡瀠捬敯捩渠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤散慤牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴〹∾癡杩湡氠捬敯捩渠捲敡洼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浩瑲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄳ㜢㹣汯浩搠獭潫楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捥潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〰ㄢ㹣桥慰⁧敮敲楣⁣汯浩搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦畬癩捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㔱∾扵礠捬潭楤⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潬捨楣楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㘵∾捬潭楤⁴睩湳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥扩汥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㈶∾捬潭楤⁡湤⁨捧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慤潸愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㐱∾扵礠摩獣潵湴⁣汯浩搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㔰∾扵祩湧⁣汯浩搠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湴敲浩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㔸∾扵礠捬潭楰桥湥⁣楴牡瑥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慶慣桯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㠴∾捬潭楤⁡湤潬癡摥砠景爠睯浥渠扯摹扵楬摥牳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥畫敲慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐸㌢㹤潭敳瑩挠捬潭楤⁩渠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥癡捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵〳∾捬潭楤⁴敳瑯獴敲潮攠湧⽤氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㠷∾㔰浧映捬潭楤⁳畣捥獳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⵳潦琭瑡扳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘲㠢㹰畲捨慳攠捬潭楤癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汬敧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㔢㹴睩湳渠㔰浧⁣汯浩灨敮攠捩瑲慴攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牡癡捨潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠹㈢㹣汯浩搠晥牴楬楴礠摲畧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯来潤潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶ㄢ㹰畲捨慳攠捬潭楰桥湥⁣楴牡瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汵湥獴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㠴∾捯獴映捬潭楤⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獰潲慮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤸㌢㹣汯浩搠潲摥爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬扵瑥牯氭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌴㔢㹢畹⁣汯浩搠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘹∾椠睡湴⁴漠扵礠捬潭楤⁦牯洠扲楴楡渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄲ㐢㹰畲捨慳攠捬潮楤楮攭捨汯牴桡汩摯湥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔶∾扵礠捨敡瀠捬潲灲敳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汴慣支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔰∾睨敲攠捡渠椠扵礠捬潲灲敳⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠹∾扵礠捬潲灲敳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癯摡牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘹㔢㹣汯牰牥猠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獹湴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㌲∾扵礠捬潮楤楮攭捨汯牴桡汩摯湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳畭祣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤲㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣汯湩摩湥ⵣ桬潲瑨慬楤潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲愭瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㘲∾扥獴⁰物捥映捬潲灲敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㔢㹢畹楮朠捬潲灲敳湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湩癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌷㘢㹯牤敲⁣汯牰牥猠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵牡摡湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㤶∾捯摥楮攠捯畧栠獹牵瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯来獴敲潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㌰∾捯摥楮攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬摡捴潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㌸∾扵礠捯摥楮攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈳〢㹣潳琠潦⁣潤敩湥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捲敳瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜴㜢㹰畲捨慳攠捯摥楮攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌲㘢㹢畹⁣潤敩湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㈰∾瑵獳慲⁳映捯摥楮攠灨潳灨慴攠㄰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯汣桩捩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〹∾捨敡瀠捯摥楮攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ〱∾捯摥楮攠獹牵瀠景爠獥汬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲愭瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㈢㹮漠灲敳捲楰瑩潮⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潮楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠹㌢㹢畹⁣潤敩湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楳楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠱㤢㹣潤敩湥湬楮攠獰慩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潢楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄸ㘢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潤敩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慤慬慦楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㐱∾扵礠捯摥楮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㐵∾獴牥整慭敳⁦潲⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慳慣潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〱㠢㹰畲攠捯摥楮攠扵礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌷〢㹢敳琠灲楣攠潦⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㈸∾扵礠捯摥楮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楬慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㈲∾捯摥楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲㐢㹨潷⁴漠来琠捯摥楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㘢㹢畹⁤楳捯畮琠捯汣桩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㌴∾楣⁣潬捨楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔱㘢㹣潬捨楣楮攠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潰楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤰㈢㹣潬捨楣楮攠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌲∾捯汣桩捩湥‱浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲癡獣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄹ㈢㹰畲捨慳攠捯汣桩捩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敮污振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㤢㹢畹⁣桥慰⁣潬捨楣楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〲㠢㹣潬捨楣楮攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慶慣桯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘰∾扵礠捯汣桩捩湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潮敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐰∾扵礠捯汣桩捩湥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌷㤢㹰畲捨慳攠捯汣桩捩湥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潦牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳ㄳ∾捯汣桩捩湥⁡晴敲⁢慲楡瑲楣⁳畲来特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敶慣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔵㠢㹨潷畣栠摯敳⁣潬捨楣楮攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹穡慲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳㄢ㹰畲捨慳攠捯浢楶敮琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〱㘢㹣桥慰⁣潭扩癥湴⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牡瑴敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔹∾捯浢楶敮琠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠱∾扵礠捯浢楶敮琠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㘹∾捯浢楶敮琠楮桡污瑩潮⁡敲潳潬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩獯灲潬潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜰㌢㹯牤敲⁣潭扩癥湴癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦潳慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜹〢㹰畲捨慳攠捯浢楶敮琠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慤慬慦楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶㔢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潭扩癥湴⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〰ㄢ㹬潷⁣潳琠捯浢楶敮琠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔳㠢㹢畹楮朠捯浢楶敮琠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物汯獥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㠹㤢㹢畹⁣潭扩癥湴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤳ㄢ㹢敳琠灲楣攠潦⁣潭扩癥湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩潶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〹ㄢ㹨潷畣栠摯敳⁣潭扩癥湴⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㈢㹯牤敲⁣潲摡牯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜶㠢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潲摡牯湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楴牯灡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㤶∾睨敲攠捡渠椠扵礠捯牤慲潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯特砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㔷∾扵礠捯牤慲潮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楮楶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〰∾扵礠捯牤慲潮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔷ㄢ㹰畲捨慳攠捯牤慲潮攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牤楺敭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜱ㄢ㹢敳琠灲楣攠潦⁣潲摡牯湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湩捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㜶∾扵礠灡捥牯湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐵ㄢ㹣潲摡牯湥⁩潤潦潲洠条畺攠摲敳獩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯数桥摲楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㜱∾灵牣桡獥⁣潲摡牯湥癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㈲∾睡湴敤⁣潲敧⁤慴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㘢㹣潲敧⁡湤⁴潰牯氠景爠瑨攠楳捨敭楣⁨敡牴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捡牤楳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠹∾捯牥朠慮搠捯牥朠捲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潺楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵ㄵ∾扵祩湧⁣潲敧湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯来潤潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㘵∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣潲敧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥湯癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔶㘢㹣潲敧⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳敲潱略氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㈢㹨潷畣栠摯敳⁣潲敧⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汤慣瑯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〰㘢㹯牤敲⁣潲敧癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄲ㌢㹭敤楣慴楯渠桥慲琠捯牥朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳祭浥瑲敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈶㜢㹰畲捨慳攠捡牶敤楬潬⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楡浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㔷∾桯眠瑯⁧整⁣潲敧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲業楤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〲ㄢ㹣潲敧‱㈮㕭朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘹㘢㹧敮敲楣⁦潲⁣潲敧⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠷ㄢ㹢畹⁣潲敧敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慰牯獹港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰〢㹣潲敧⁣爠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㘶∾捯畭慤楮′浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠶㘢㹢畹⁳潤極洠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯獴楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜵㠢㹢畹⁣潵浡摩渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癩杩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㔢㹣桥慰⁣潵浡摩渠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄹ㔢㹣潵浡摩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜸∾桯眠瑯⁧整⁣潵浡摩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘱㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潵浡摩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡晥牧潴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠷∾捯畭慤楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㐸∾捯畭慤楮‶浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㔷∾潲摥爠捯畭慤楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㠳∾睨敲攠捡渠椠扵礠捯畭慤楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌵㘢㹣潵浡摩渠㍭朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污浩獩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㜹∾扵礠獯摩畭癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㌷∾捯畭慤楮⁶楴慭楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧牡是楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㌱∾捯畭慤楮‱浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楳潰牯汯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄱ∾扥獴⁰物捥映汯獡牴慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯汯晴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘴㈢㹯牤敲⁣潺慡爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣敯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㈹∾桯眠瑯⁧整⁣潺慡爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楳灥牤慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤱㔢㹯牤敲⁣潺慡爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯硥湩捡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㌹∾灵牣桡獥⁣潺慡爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳歡汩瑨⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷㌢㹣潺慡爠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敱畩瀯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹㄱ∾汯獡牴慮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㈶∾灵牣桡獥⁣潺慡爠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㌷∾捯穡慲⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦污杹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㜢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹潳慲瑡渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘱∾捯穡慲⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㐶∾汯眠捯獴潳慲瑡渠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦潳慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵〢㸵ね朠捯穡慲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧敳瑥牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌸∾捨敡瀠捲敳瑯爠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楳楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱ㄢ㹤牵朠捲敳瑯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物浩摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠵∾捯獴映捲敳瑯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲ㄱ∾捲敳瑯爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晦敲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〸㜢㹧敮敲楣⁤牵朠景爠牯獵癡獴慴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㐶∾牯獵癡獴慴楮⁡湤敵牯灡瑨礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捥潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌷∾捲敳瑯爠㄰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敮慬慰物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㜳∾捲敳瑯爠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳楮杵污楲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㤷∾睨敲攠捡渠椠扵礠牯獵癡獴慴楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楮潣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㈴∾灵牣桡獥⁣牥獴潲⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔸∾灵牣桡獥⁣牥獴潲⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳敲潰桥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘱∾捯獴映捲敳瑯爠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲摩穥洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㜹∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣牥獴潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慬楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㤵∾扵礠捲敳瑯爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敶楳瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜷ㄢ㹴牡湥硡浩挠慣楤⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩潮慭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐸〢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祫汯歡灲潮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄢ㹯牤敲⁣祫汯歡灲潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹ㄱ∾捹歬潫慰牯渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔵〢㹰畲捨慳攠瑲慮數慭楣⁡捩搠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬汥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㜷∾潲摥爠捹歬潫慰牯渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯獴楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜶㈢㹣桥慰⁣祫汯歡灲潮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㘵∾扵礠瑲慮數慭楣⁡捩搠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潶楧楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〹∾扵礠瑲慮數慭楣⁡捩搠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳∾睨敲攠捡渠椠扵礠捹歬潫慰牯渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〳㐢㹢畹⁣祭扡汴愠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業潤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㌸∾摵汯硥瑩湥⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣慲摩猭档琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔲〢㹰畲捨慳攠捹浢慬瑡⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶ㄴ∾潲摥爠捹浢慬瑡湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰牥獳潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵〵∾潲摥爠捹浢慬瑡⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤷㈢㹣祭扡汴愠景爠楮捯湴楮敮捥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敭慲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㔢㹣祭扡汴愠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩杯牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈸㤢㹣祭扡汴愠晤愠汩獴⁦潲⁵物湡特⁨敳楴慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潺慡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㜰∾睨敲攠捡渠椠扵礠捹浢慬瑡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔲㈢㹢畹⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠰㜢㹣祭扡汴愠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡湤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌶㠢㹧敮敲楣⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐲㠢㹬潷⁣潳琠捹浢慬瑡潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灹物摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔶㐢㹣祭扡汴愠捯獴昼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楣潤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤶㐢㹤牵朠灲楣楮朠捹浢慬瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥湴潬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤵〢㹣桥慰⁣祭扡汴愠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄴ㌢㹰畲捨慳攠捹浢慬瑡癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡湤慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㠰∾灲楣攠潦⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癥湴楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈲㜢㹤畬潸整楮攠㈰浧⁣慰獵汥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤵〢㹢畹⁣桥慰⁣祴潴散湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲敧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄲ∾捹瑯瑥挠㈰ね捧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㈰∾扵礠潮汹‱楳潰牯獴潬⁰楬氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㤰∾灵牣桡獥⁣祴潴散⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥晦數潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㜳∾灨祳楣楡渠潲摥牳⁰漠浩獯灲潳瑯氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌱ㄢ㹨潷⁴漠来琠捹瑯瑥挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潢慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤱㌢㹬潷⁣潳琠浩獯灲潳瑯氠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤數潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄶ∾捹瑯瑥挠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐹㘢㹯牤敲楳潰牯獴潬⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敵步牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐹㔢㹣祴潴散⁲散瑡汬礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㤷∾捡湩湥楳潰牯獴潬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥湯癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔷㐢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祴潴散⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敵牯湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔱㤢㹣潳琠潦⁣祴潴散⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㠲∾捹捬潰桯獰桡浩摥⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤整牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㠳∾桯眠瑯⁧整⁣祴潸慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潰楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔶㈢㹯牤敲⁣祣汯灨潳灨慭楤攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慤慬慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌳㔢㹣桥慰⁣祴潸慮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杲楳慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㘲∾扵礠捨敡瀠捹瑯硡渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡獯湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㔷∾灵牣桡獥⁣祴潸慮湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩杩瑥欯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㤳∾桯眠浵捨⁤潥猠捹捬潰桯獰桡浩摥⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〰㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祴潸慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楲捥瑴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㔳∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣祴潸慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩捯摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㐢㹰畲捨慳攠捹捬潰桯獰桡浩摥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浡特氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㐷∾扵祩湧⁣祴潸慮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶敬潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷〶∾㄰〠摡牶潣整⁴慢㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㤢㹤慲癯捥琠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈷㠢㹧敮敲楣⁤慲癯捥琠湡浥猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癯摡牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌢㹤慲癯捥琠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯浢楶敮琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴〲∾潮汩湥⁤慲癯捥琠扵礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癯摡牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〳㔢㹤慲癯捥琠楮⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愭獯晴⵴慢猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㠴∾潲摥爠摡牶潣整湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳灯牡湯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳ㄹ∾灵牣桡獥⁤慲癯捥琠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣汯浩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㤸∾摡牶潣整⁩湧牥摩敮瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楯湡浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㐰∾灩湫⁤慲癯捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭慣牯摡湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄷ㘢㹤慲癯捥琠㘵㤼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牯摩畲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳ〢㹤慲癯捥琠摲畧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧牡是楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㤵∾来琠愠摡牶潣整⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〷〢㹤慲癯捥琠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㌶∾摯敳⁤慲癯捥琠来琠祯甠桩杨㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥扩汥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠶㘢㹤慲癯捥琠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物湩癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㔲∾摡牶潣整‵〼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楬慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㘲∾扵礠摥硯湥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥汴慳潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄱ∾潲摥爠摥捡摲潮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敲楤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐹㤢㹢畹⁤數潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獥牯灨敮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㠱∾摥硡浥瑨慳潮攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲慭祣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤶㌢㹢敳琠灲楣攠潦⁤散慤牯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐶㠢㹣桥浯⁤散慤牯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔴∾灵牣桡獥⁤數潮攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩摲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐱㐢㹣潳琠潦⁤數潮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牯捯摯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠰ㄢ㹤數慭整桡獯湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣牥獴潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐰㌢㹬潷⁣潳琠摥捡摲潮潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠴ㄢ㹢畹⁣桥慰⁤散慤牯渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獩湥煵慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔸㐢㹤數潮攠景爠瑨攠瑲敡瑭敮琠潦⁣敲敢牡氠敤敭愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㈳∾摥捬潭祣楮⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩潲敳慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄵ㜢㹢畹⁤散汯浹捩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮畡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈶㔢㹢畹⁤楳捯畮琠摥捬潭祣楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭潸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〰㤢㹢敳琠灲楣攠潦⁤散汯浹捩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㠹∾灵牣桡獥⁤散汯浹捩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌴〢㹢畹⁤散汯浹捩渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥牣潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠸ㄢ㹣桥慰⁤敭散汯捹捬楮攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽸慮慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㄰∾睨敲攠捡渠椠扵礠摥捬潭祣楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣牥獴潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〶㜢㹢畹⁣桥慰⁤敭散汯捹捬楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥湴潬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㌰∾扵礠摥捬潭祣楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜰㤢㹯牤敲⁤敬瑡獯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴ㄢ㹨潷⁴漠来琠摥汴慳潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㠹∾汯眠捯獴⁤敬瑡獯湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥湴潬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹㐢㹢畹⁤敬瑡獯湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慶敲瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㤲∾扥獴⁰物捥映摥汴慳潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㘲∾睨敲攠捡渠椠扵礠摥汴慳潮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牯浥捴潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶〢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠摥汴慳潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敶慣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠴㜢㹢畹⁤敬瑡獯湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物湩癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㌲∾潲摥爠摥汴慳潮攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵汶楣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㘳∾扵礠捨敡瀠摥汴慳潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬瑡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㠶∾汯眠捯獴⁤敭慤數潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥畫敲慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄵ㤢㹨潷畣栠摯敳⁴潲獥浩摥⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〳㜢㹢畹楮朠摥浡摥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敶楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔷㜢㹤敭慤數⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶∾摥浡摥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠲㔢㹤敭慤數⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㈳∾摥浡摥砠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㐳∾瑯牳敭楤攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮敲条港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲〹∾扵礠摥浡摥砠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲漭扡湴桩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈲㔢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠摥浡摥砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭慣牯扩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠴㌢㹢畹⁤数慫潴攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡獡捯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㔴∾摥灡歯瑥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥癡捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㤴∾潲摥爠摥灡歯瑥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯癲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㐴∾扵礠摥灡歯瑥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牯捯摯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜹㜢㹤数慫潴攠敲⁴慢‵〰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㔢㹤数慫潴攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴敲慰牥搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷〢㹨敬瀠灵牣桡獥⁤数慫潴攠敲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㔢㹤楶慬灲潥砠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵〴∾来湥物挠景爠摥灡歯瑥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慹来獴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌶〢㹢畹⁤数慫潴攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲業⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷〹∾摲畧⁤数慫潴攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㠵∾扵礠摥灡歯瑥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㈴∾摥灡歯瑥楧牡楮攠景爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楴牯灡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㈸∾灵牣桡獥⁤敳祲敬⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭整楣潲瑥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵〲∾扥獴⁰物捥映摥獹牥氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㤱∾灵牣桡獥⁤敳祲敬⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘸㐢㹣桥慰⁤敳祲敬⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄸ㘢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠摥獹牥氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯獣慲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㘱∾扵礠摥獹牥氠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲〢㹤敳祲敬⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捣畴慮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㔶∾灵牣桡獥⁤敳祲敬湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯祡獭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌰㠢㹢畹⁤敳祲敬⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業楴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㜳∾扵礠摥獹牥氠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥污癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㤸∾摲畧⁤敳祲敬⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敶慣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㘢㹤整牯氠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潢楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔰㜢㹰畲捨慳攠摥瑲潬⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹ㄸ∾捨敡瀠摥瑲潬⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬業楴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㜲∾扵礠瑯汴敲潤楮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牥湴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈷㜢㹢畹⁤楳捯畮琠摥瑲潬愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯杲慦⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔵㤢㹤整牯氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌴∾摥瑲潬⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄳ㈢㹤整牯氠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭潸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㤢㹤整牯氠污′浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈷㈢㹯牤敲⁤整牯氠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牢慴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔸∾摥瑲潬⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敧牥瑯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘱〢㹤數慭整桡獯湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐳ㄢ㹢畹楮朠摥硯湥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴楶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘹∾睨敲攠捡渠椠扵礠摥硯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汤慲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘸㌢㹢畹⁤散慤牯渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牡瑴敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㈷∾潲摥爠摥硯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐴∾扵礠捨敡瀠摥硯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔲∾摥硯湥⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楴慬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔸㐢㹤數慭整桡獯湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㜰∾来湥物挠景爠摥捡摲潮⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業潤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㤸∾摥硡浥瑨慳潮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楴桯扩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㤹∾桯眠浵捨⁤潥猠摩慭潸⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐱㐢㹬潷⁣潳琠慣整慺潬慭楤攠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥癡捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㤰∾扥獴⁰物捥映摩慭潸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晬畣慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〰∾扵礠摩獣潵湴⁡捥瑡穯污浩摥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㜹∾潲摥爠摩慭潸⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈰㈢㹰畲捨慳攠慣整慺潬慭楤攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦慭癩爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㜲∾摩慭潸⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捣異物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈳∾扵礠摩慭潸敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㤹∾灵牣桡獥⁤楡浯砠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥獴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳〹∾潲摥爠摩慭潸癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴㠢㹡捥瑡穯污浩摥⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬瑲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘲㌢㹤楤牥砠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲捯硩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㤱∾睨敲攠捡渠椠扵礠扥湺灨整慭楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯浢楶敮琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㤴∾扥湺灨整慭楮攠湯⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祰牥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈵∾灵牣桡獥⁤楤牥砠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慤癡楲ⵤ楳歵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘷㠢㹢畹⁤楤牥砠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥灣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈰∾扵礠扥湺灨整慭楮攠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業楴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㘱∾扵礠捨敡瀠扥湺灨整慭楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤸㘢㹤楤牥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渠捯搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸㐢㹢敮穰桥瑡浩湥⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔳㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤楤牥砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獬漭扩搭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔸㜢㹯牤敲⁤楤牥砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠲∾捨敡瀠摩摲數⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癯汴慲敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〶∾汯眠捯獴⁢敮穰桥瑡浩湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯扡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㐱∾捯獴映摩摲數⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癹瑯物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㤶∾摩晦敲楮⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㜸∾桯眠瑯⁧整⁤楦晥物渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癥汯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌸∾睨敲攠捡渠椠扵礠慤慰慬敮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲楤敲洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹ㄢ㹰畲捨慳攠慤慰慬敮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〳㠢㹢畹⁡摡灡汥湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄴ∾摩晦敲楮⁧敬⁨敬瀠睲楮歬敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠲ㄢ㹧敮敲楣⁤楦晥物渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浵牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㘳∾摩晦敲楮‰⸱〥⁧敬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩潲楣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄱ㈢㹢畹楮朠摩晦敲楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤳㐢㹢畹⁡摡灡汥湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㔴∾慤慰慬敮攠晡捥⁣牥慭㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸㄱ∾捨敡瀠摩晦敲楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵汶楣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄲ㜢㹤楦晥物渠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜰㠢㹤楦汵捡渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯捡汴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹㄸ∾扵礠捨敡瀠摩晬畣慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潵浡摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴〱∾摩晬畣慮⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摡污琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㌱∾灵牣桡獥⁤楦汵捡渠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯瑲敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐹㘢㹧敮敲楣⁦潲⁤楦汵捡渠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵ㄴ∾扵礠摩晬畣慮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浵牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌵∾扵礠摩晬畣慮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㈵∾摩晬畣慮⁦潲⁴敮楡⁣慰楴慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥污瑯湩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㜸∾摩晬畣慮慭攠扲慮搠㈰ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣散汯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㠲∾潲摥爠摩晬畣慮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜰㠢㹰畲捨慳攠摩晬畣慮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄶ㘢㹶慧楮慬⁩湦散瑩潮猠慮搠摩晬畣慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㌰∾潲摥爠摩晬畣慮癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘴㜢㹢畹⁤楦汵捡渠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯瑨牯楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄵ㐢㹰畲捨慳攠摩杩瑥欠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬數愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㈵∾扵礠摩杩瑥欠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㜴∾潲摥爠摩杯硩渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㈹∾潲摥爠摩杩瑥欠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶〢㹧整⁡⁤楧楴敫⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦楮慳瑥物摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳㤢㹢畹⁤楧楴敫湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠵㤢㹢畹⁣桥慰⁤楧楴敫湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜶㐢㹤楧楴敫⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤰㠢㹣桥慰⁤楧楴敫漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敶楳瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㄰㌢㹧敮敲楣⁦潲⁤楧楴敫⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔱〢㹢畹⁤楳捯畮琠摩污湴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晥浡牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷㠢㹤楬慮瑩渠捡灳畬敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癯汴慲敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘳〢㹢畹⁤楬慮瑩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳㜢㹨潷⁴漠来琠摩污湴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㠢㹤楬慮瑩渠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐱㠢㹢畹⁣桥慰⁤楬慮瑩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯汯晴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㠶∾睨敲攠捡渠椠扵礠灨敮祴敫⁥爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㔰∾扵祩湧⁤楬慮瑩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潲祸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜶㔢㹤楬慮瑩渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捩慬楳⵳潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㠴∾潲摥爠灨敮祴敫⁥爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘷∾扵礠摩污湴楮⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬敳獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㠴∾摩污湴楮⁥爠摩污湴楮漠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㘢㹢畹⁤楯癡渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥灡歯瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜴㤢㹢畹⁤楯癡渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潴牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㤲∾扵礠捨敡瀠癡汳慲瑡渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㜶∾癡汳慲瑡渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潶敮瑩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㜱∾扥獴⁰物捥映摩潶慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㤹∾潲摥爠摩潶慮癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㘸∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩潶慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲捯捥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㜷∾摩潶慮⁡湤⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牣潸楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘸㜢㹯牤敲⁤楯癡渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㄰∾来琠愠摩潶慮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤢㹤楯癡渠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥灨敤物湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㄰㜢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠摩潶慮⁨捴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲敡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐶㐢㹤楯癡渠档琠ㄶね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯癡湣支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶㠢㹤楯癡渠档琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤷㜢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤楯癡渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㤵∾摩潶慮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㈲∾灵牣桡獥⁤楴牯灡渠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潣慬瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔸∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩瑲潰慮⁸氠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹〢㹯硹瑲潬⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潭扩癥湴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜳〢㹢畹⁤楳捯畮琠摩瑲潰慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汬捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〵㐢㹯硹扵瑹湩渠硬․㐠睡氭浡牴⁰敲獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慤慬慦楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤲㤢㹯牤敲⁤楴牯灡渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯条楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㜹∾扵礠摩瑲潰慮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡獯湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㠹∾摩瑲潰慮‵浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧敯摯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㠵∾灵牣桡獥硹扵瑹湩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慮摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㐷∾摩瑲潰慮⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慳潤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〴㔢㹨潷畣栠摯敳⁤楴牯灡渠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡獯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㤶〢㹢畹硹瑲潬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㐴∾睨敲攠捡渠椠扵礠摯特砠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯睥汬扵瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘲㤢㹯牤敲⁤潸祣祣汩湥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘱㈢㹢畹⁡摯硡湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牤楺敭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㤢㹯湬楮攠摯特砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㐴∾癩扲慭祣楮⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潮潰物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈴∾汯眠捯獴⁤潸祣祣汩湥⁨祣污瑥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔴∾睨敲攠捡渠椠扵礠慤潸愠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慹来獴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌶㐢㹯牤敲⁤潲祸癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㔴∾捨敡瀠摯特砠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牡湤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔵㔢㹡摯硡⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜰㘢㹶楢牡⵴慢⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潬癡摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㤴∾捯獴映摯硹捹捬楮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敮污振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲ㄱ∾扵礠摯獴楮數敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慦敲杯琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄵ∾扵礠捨敡瀠摯獴楮數湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潵浡摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜴㔢㹨潷⁴漠来琠捡扥牧潬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〷∾灵牣桡獥⁤潳瑩湥砠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㜵∾捯獴映摯獴楮數⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯湥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㘴∾扵礠摯獴楮數敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楴慬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤱㘢㹯牤敲⁤潳瑩湥砠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬扵瑥牯氭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌳㜢㹰畲捨慳攠摯獴楮數湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑨潲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㌸∾扵礠摯獴楮數⁳瑥牯楤㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌶∾扵礠摯獴楮數⁢潤祢畩汤楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐷㔢㹰畲捨慳攠捡扥牧潬楮攠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩湡獴敲楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㔱∾睨敲攠捡渠椠扵礠摯獴楮數湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬數慰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐹㈢㹣潳琠潦⁶楢牡⵴慢⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔱㐢㹤潸祣祣汩湥⁦潲⁳瑡晦⁩湦散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汬捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㘢㹤潸祣祣汩湥⁦潲祭灨潭愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潤敩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜳㘢㹤潸祣祣汩湥牳愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敮慬潧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐸㐢㹤潸祣祣汩湥⁨祣污瑥⁨祣污瑥‱〰浧⁣慰獵汥猠睩瑨⁳潤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩潮慭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄳ㘢㹯牤敲⁤潸祣祣汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祰牥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴㤢㹭潮潤潸湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㐵∾摯硹捹捬楮攠桹捬慴攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㘰∾摯硹捹捬楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯捡汴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㐲∾摯硹捹捬楮攠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穡湴慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌱〢㹧整⁡⁤潸祣祣汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祫汯歡灲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄶ∾灵牣桡獥⁰敲楯獴慴湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡灲敬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄹ㔢㹤潸祣祣汩湥⁨祣污瑥⁦潲⁢牯湣桩瑩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠱㘢㹤潸祣祣汩湥⁨祣污瑥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晥汤敮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㜳∾挮漮搮⁡摯硡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潲灲敳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜳㔢㹤潧猠癩扲慭祣楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㠴㐢㹤潸祣祣汩湥⁩湪散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲漭扡湴桩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〱∾捨敡瀠慤潸愠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵∾捨敡瀠摯硹捹捬楮攠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡捡湤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〲㌢㹤潸祣祣汩湥⁧潮湯牲桥愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰污癩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㔲∾捨敡瀠摵灨慳瑯渠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㤶∾扵礠摹摲潧敳瑥牯湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳ㐢㹯牤敲⁤異桡獴潮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯癡湣支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㘢㹨潷畣栠摯敳⁤異桡獴潮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楤牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㔰∾扵礠摵灨慳瑯渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶㜢㹣桥慰⁤祤牯来獴敲潮攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶慱畩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㠴∾摵灨慳瑯渠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯硹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔹∾灵牣桡獥⁤異桡獴潮⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘰㐢㹤異桡獴潮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴㄵ∾潲摥爠摵灨慳瑯渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㘷∾潲摥爠敦晥硯爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楮楶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔶㐢㹥晦數潲⁸氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤰㌢㹥晦數潲⁸爠㜵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘵〢㹯牤敲⁥晦數潲⁸爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潶敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㌲∾敦晥硯爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥扲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌸〢㹰畲捨慳攠敦晥硯爠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捡牤楳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄷ㜢㹨潷⁴漠来琠敦晥硯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌳㠢㹥晦數潲⁡湴楤数牥獳慮琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㐵∾敦晥硯爠㌷⸵浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潸祬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠲㜢㹥晦數潲⁣畢愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汥獳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰ㄶ∾敦晥硯爠ㄲ⸵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㈱∾来湥瑩挠景爠敦晥硯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慭敬潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈰㜢㹧敮敲楣⁥晦數潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡獯湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㤳∾扵礠敦晥硯爠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶〶∾睨敲攠捡渠椠扵礠敦晥硯爠硲湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣汯浩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ〲∾桯眠浵捨⁤潥猠敦晥硯爠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楬潳散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㜢㹶敮污晡硩湥⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潺慡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㄰∾扵礠敦晥硯爠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敧牥瑯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜰∾敦晥硯爠㈵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㌱∾敬慶楬⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汥硥物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㐲∾捡湩湥⁥污癩氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰祲楤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㠢㹥污癩氠㔰浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楧楴敫⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㘵∾来湥物挠景爠敬慶楬⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㤸∾慭楴物灴祬楮攠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楤牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳〢㹢敳琠灲楣攠潦⁥湤数㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔰〢㹨潷⁴漠来琠敬慶楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯来潤潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵㌢㹡浩瑲楰瑹汩湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠹㤢㹢畹⁥污癩氠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〸〢㹯牤敲⁥污癩氠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯歡浡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㜷∾扵礠捨敡瀠敬慶楬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤敳祲敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㔸∾捨敡瀠敬慶楬漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥捬潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〵㠢㹣桥慰⁡浩瑲楰瑹汩湥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〵㠢㹣潳琠潦⁥汩摥氠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌴∾灵牣桡獥⁥汩摥氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥硯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㘢㹥汩摥氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捩灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈶∾扵礠灩浥捲潬業畳⁣牥慭癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄹ∾扵礠敬楤敬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楢牡⵴慢⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈹〢㹯牤敲⁥汩摥氠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯畭慤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〶㔢㹯牤敲⁥汩摥氠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯步晴慢⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐷ㄢ㹢畹⁣桥慰⁰業散牯汩浵猠捲敡洠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㤢㹥汩摥氠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐹㜢㹨潷畣栠摯敳⁰業散牯汩浵猠捲敡洠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨潳汯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈱㤢㹰業散牯汩浵猠捲敡洠潩湴浥湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捨汯牯煵楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈳∾睨敲攠捡渠椠扵礠敬業楴攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㔳∾敬業楴攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㠴∾敶楳瑡⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫慭慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄳ㜢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁲慬潸楦敮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑡浩晬甯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㤳∾扵祩湧⁥汩浩瑥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡牡景港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲〰∾扵礠捨敡瀠敬業楴攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠵㠢㹰畲捨慳攠敬業楴攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯癩牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㔱∾扵礠摩獣潵湴⁥汩浩瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹歬潫慰牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㘸∾捨敡瀠敬業楴攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦慭癩爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱ㄲ∾桯眠瑯⁧整⁥汩浩瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湩捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㜲∾捨敡瀠敶楳瑡漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸㔢㹥湡污灲楬⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敦瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㜹∾敮慬慰物氠景爠捡湩湥楤湥礠晡楬畲攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愭獯晴⵴慢猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㤲∾灵牣桡獥⁥湡污灲楬⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潤敩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐰㐢㹯牤敲⁥湡污灲楬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㘴∾灵牣桡獥⁥湡污灲楬癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摡污琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㈷∾扵祩湧⁥湡污灲楬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灹物摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰〢㹣桥慰⁥湡污灲楬⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物潳瑡琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㐷∾潲摥爠敮慬慰物氠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摯捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㠱㌢㹰畲捨慳攠敮慬慰物氭桹摲潣桬潲潴桩慺楤攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌶㠢㹧敮敲楣⁦潲⁥湡污灲楬⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穩瑨牯浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㐷∾潲摥爠敮慬慰物氠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㌰∾潲摥爠敮摥瀠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮摩浥瑲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔲∾慭楴物灴祬楮攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㤳∾捨敡瀠慭楴物灴祬楮攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰㜢㹡浩瑲楰瑹汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡畧浥湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〳㐢㹢畹⁡浩瑲楰瑹汩湥敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶〢㹢敳琠灲楣攠潦⁥污癩氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敦瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁥湤数⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潢楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔲㈢㹥湤数湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潮楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔶㔢㹢畹⁥污癩氠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慲汯摥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㜳∾慭楴物灴祬楮攠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘸∾扵礠数桥摲楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯步晬數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸ㄸ∾捯獴映数桥摲楮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤敭慤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱㘢㹳畬晡瑥⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧牡是楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘷∾数桥摲楮攠捡灳畬敳⁡琠瑡牧整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯数桥摲楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㜢㹥灨敤物湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敶楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈳㜢㹢畹⁥灨敤物湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㜲∾扵礠数桥摲楮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯穩摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔰㜢㹰潷摥爠灵牥⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㠸∾数桥摲楮攠档氠捨敡瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〰㘢㹥灨敤物湥⁦潲⁲慢扩瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱㈢㹥灨敤物湥⁢畹㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獬漭灨祬汩渭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈵㈢㹢畹⁥灨敤物湥敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳敲潱略氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔰∾楳⁥灨敤物湥⁧潯搠景爠睥楧桴潳猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭整楣潲瑥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㌸∾灲楣攠灥爠杲慭⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔲㘢㹰畲攠数桥摲楮攠汥条氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癥汯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㌰∾汩煵楤⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楬潳潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌲∾扵礠数桥摲楮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潸慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〷ㄢ㹥灨敤物湥⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭慸慬琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㌳∾捨敡瀠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潶楲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤸㌢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄴ㐢㹥灨敤物湥⁦潲楧牡楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔱∾摩整⁰楬汳⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㠵∾数桥摲楮攠捡湡摡⁲整慩氠汯捡瑩潮猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶㄵ∾汯眠捯獴⁥灨敤物湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡汣極洭捡牢潮慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㜳∾数桥摲楮攠档氠楮⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵ㄳ∾数桥摲楮攠灬畳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汵湥獴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㤲∾扵礠敳杩挠灬畳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㈵∾挮漮搮⁥獧楣⁰汵猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥汩浩瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐴〢㹢畹⁥獧楣⁰汵猠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲漭扡湴桩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔵㌢㹥獧楣⁰汵猠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污獩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸ㄸ∾桯眠浵捨⁤潥猠敳杩挠灬畳⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮敭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〴㌢㹯牤敲⁥獧楣⁰汵猠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩湡獴敲楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㜸㜢㹢畹⁥獧楣⁰汵猠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡畧浥湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷〲∾敳杩挠灬畳湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潰散楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔶㐢㹢畹⁤楳捯畮琠敳杩挠灬畳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨潳汯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈲㌢㹰畲捨慳攠敳杩挠灬畳癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡杧牥湯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㜢㹥獫慬楴栠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮摩浥瑲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㈰∾捯獴映汩瑨潢楤⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㐷∾扵礠敳歡汩瑨湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牥愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㌲∾灵牣桡獥⁥獫慬楴栠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈰ㄢ㹢畹楮朠敳歡汩瑨湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥灣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔴〢㹥獫慬楴栠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠲〢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠敳歡汩瑨㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥癩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤱㜢㹬潷⁣潳琠敳歡汩瑨潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潰桡来⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜹〢㹧敮敲楣⁦潲楴桯扩搠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈷㈢㹰畲捨慳攠敳歡汩瑨湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤲㘢㹥獴牡捥⁴桩捫敮⁳歩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌷㐢㹣牥慭⁶慧楮慬⁥獴牡捥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩湡獴敲楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㜹∾桯眠浵捨⁤潥猠敳瑲慣攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㘵∾敳瑲慤楯氠ㅭ朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汵湥獴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈰∾灵牣桡獥⁥獴牡捥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楳灥牤慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰㜢㹢畹⁥獴牡捥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣楰桥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈶∾敳瑲慣攠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥癩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㐵∾扵礠敳瑲慤楯氠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲慭慤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㔱∾扵祩湧⁥獴牡捥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬數敲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄱ㐢㹥獴牡捥⁣牥慭⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄹ㐢㹣桥慰⁴慢汥瑳⁥獴牡捥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灯湳瑥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㠶∾敳瑲慣攠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潲灲敳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〶㌢㹢畹⁣桥慰⁥獴牡捥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴楡穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶〳∾扵礠牡汯硩晥湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㔳∾敶楳瑡湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潮敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌳㘢㹢畹楮朠敶楳瑡湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵〢㹥癩獴愠潮汩湥⁢畹㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯癩牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㐳∾灵牣桡獥⁥癩獴愠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬捩畭ⵣ慲扯湡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〴㤢㹥癩獴愠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穡湴慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘳㠢㹲慬潸楦敮攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㤢㹯牤敲⁥癩獴愠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌶〢㹢畹⁤楳捯畮琠敶楳瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠴㤢㹯牤敲⁥癩獴愠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌹㌢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠敶楳瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥硡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠴∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁦慭癩爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧物獡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶㘢㹣潳琠潦⁦慭捩捬潶楲⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲業楤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘵∾晡浶楲‵〰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湥浩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ〷∾桰瘠灡灩汬潭愠晡浶楲⁧慲摡獩氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汤慣瑯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㈢㹦慭癩爠㈵ね朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污浩捴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄴ㘢㹬潷⁣潳琠晡浶楲潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯浢楶敮琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱〢㹣桥慰⁦慭癩爠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲扡瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜱㠢㹣潬搠獯牥⁦慭捩捬潶楲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灯湳瑥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㐶∾扵礠晡浶楲⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㜸∾桯眠瑯⁧整⁦慭癩爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸〢㹦慭捩捬潶楲⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㘸∾晡浣楣汯癩爠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵〴∾捨敡瀠灩牯硩捡洠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶潬瑡牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㈷∾来湥物挠景爠晥汤敮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潦牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㤸㔢㹯牤敲⁦敬摥湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦慭癩爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㐰∾桯眠浵捨⁤潥猠晥汤敮攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲〰∾扵礠晥汤敮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潰桡来⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄲ㈢㹦敬摥湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠰㘢㹢畹⁦敬摥湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㈰∾捯獴映晥汤敮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敵牯湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄹ㔢㹦敬摥湥⁴慢汥瑳⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘱∾睨敲攠捡渠椠扵礠晥汤敮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㔳∾晥汤敮攠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㐱∾晥浡牡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣楰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲㈢㹢畹楮朠晥浡牡湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牢慴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㐲∾睨敲攠捡渠椠扵礠晥浡牡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰ㄢ㹦敭慲愠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣楰桥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㤰∾扵礠捨敡瀠晥浡牡湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠶ㄢ㹬整牯穯氠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㔷∾扵礠摩獣潵湴⁦敭慲愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㈶∾来琠愠晥浡牡⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲摡牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜳㤢㹢畹⁦敭慲愠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〵㤢㹴慢汥瑳⁣桥慰整牯穯氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄹ㜢㹰畲捨慳攠晥浡牡癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣楡汩猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㠹∾晥浡牡⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌷㌢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁦楮慳瑥物摥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摤敲慬氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㈸∾捨敡瀠晩湡獴敲楤攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱㐢㹨潷⁴漠来琠晩湡獴敲楤攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潲瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔰㘢㹯牤敲⁦楮慳瑥物摥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶敲浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㠳∾汯眠捯獴⁦楮慳瑥物摥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥捡摲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱㌢㹢畹⁦楮慳瑥物摥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸〸∾挮漮搮⁦楮慳瑥物摥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬汥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰〹∾睨敲攠捡渠椠扵礠灲潰散楡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡湤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲∾扵礠晩湡獴敲楤攠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬業楴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㈸∾扵祩湧⁦楮慳瑥物摥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㠶∾潲摥爠晩潲楣整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥污瑯湩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㌴∾扵瑡汢楴慬⁳慴畲摡礠摥汩癥特⁶楳愠灡祭敮琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潵浡摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㜳∾来湥物挠景爠晩潲楣整⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥硩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔲㠢㹦楯物捥琠晥摥砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楳潰牯汯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㐷∾来琠愠晩潲楣整⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈸∾捯獴映晩潲楣整⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潣潤潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴㄢ㹰畲捨慳攠晩潲楣整⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧敯摯港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㈹∾晩潲楣整⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㘢㹧敮敲楣⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬敢牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㠸∾晩潲楣整⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜢㹢畹⁢畴慬扩瑡氠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湤業整牡穩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰㠢㹦楯物捥琠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡湤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘹㘢㹢畹⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癥牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈲㠢㹮漠灲敳捲楰瑩潮⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牥愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㘸∾灲楣攠晩潲楣整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑨潲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜴∾睨敲攠捡渠椠扵礠晩潲楣整湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祺慡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐷㔢㹢畹⁣桥慰⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㐹∾扵礠汯眠灲楣攠晩潲楣整渠汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈸㤢㹨潷畣栠摯敳⁦楯物捥琠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㘲∾潲摥爠晬慧祬癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㌳∾晬慧祬敤楣慴楯渠扵礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧物獡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄳ〢㹧敮敲楣⁦污杹氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ〰∾晬慧祬⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈴㠢㹯牤敲⁦污杹氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔹〢㹦污杹氠湺氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫慭慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄴ㤢㹦污杹氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㐹∾晬慧祬‵〰浧⁣慰獵汥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡物獯灲潤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌸〢㹧敮敲楣⁦潲整牯湩摡穯汥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥畫敲慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄴ㜢㹦污杹氠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慹来獴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〲㠢㹢畹⁦污杹氠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲ㄴ∾捨敡瀠晬慧祬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物潳瑡琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㐳∾桯眠浡湹朠潦⁦污杹氠楮⁡‱┠捲敡洼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳潭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔷∾潲慬⁤敮瑡氠慢獣敳猠晬慧祬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬敯捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜳㜢㹦污杹氠景爠畴椼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㌷∾扵礠浥瑲潮楤慺潬攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㤶∾扵礠晬數敲楬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐲㜢㹢畹⁦汥硥物氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬瑡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘸㈢㹢畹⁦汥硥物氠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡灲潳祮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㘴∾扵祩湧⁦汥硥物氠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牥湴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘰㤢㹰畲捨慳攠晬數敲楬湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〴㤢㹣桥慰⁦汥硥物氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥污癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ〶∾灵牣桡獥⁦汥硥物氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬整慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈱㜢㹧敮敲楣⁦汥硥物氠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯湯灲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄸ㠢㹦汥硥物氠㄰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晦敲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㘳∾捨敡瀠晬數敲楬漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晥汤敮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲㄢ㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁦汥硥物氠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潶慮捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐵㈢㹦汥硥物氠灡楮歩汬敲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敭慲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈲㤢㹦汥硥物氠湯⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㠲∾潲摥爠晬數敲楬⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楰楴潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄵ㠢㹢畹⁦汥硥物氠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潶敧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠳㌢㹦汥硥物氠潲摥爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯牤慲潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㜴㌢㹢畹⁦汯浡砠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㌵∾扵礠晬潭慸敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潧慩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈴㌢㹦汯浡砠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穩瑨牯浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㜹∾晬潭慸‰⸴浧⁣爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽷敬汢畴物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㤷∾晬潭慸⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業潤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠱〢㹧整⁡⁦汯浡砠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湩捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㐴∾扵祩湧⁦汯浡砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楯牥獡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㘱∾晬潭慸⁡湤⁰慮捲敩瑩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㘢㹰畲捨慳攠瑡浳畬潳楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶慱畩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐹㘢㹷潭敮⁦潲⁦汯浡砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸ㄵ∾扵礠晬潭慸湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㤸∾扵礠捨敡瀠晬潭慸湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥灨敤物湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜶㜢㹨潷⁴漠来琠晬潭慸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯摵牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈳∾晬潮慳攠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㘵∾捨敡瀠晬潮慳攠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敲楤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔰㌢㹯牤敲⁦汯湡獥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牣潸楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘳∾晬潮慳攠摲畧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污浩捴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸㈢㹢畹⁦汯湡獥敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浯硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㐱∾晬潮慳攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑡浩晬甯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㠵∾晬潮慳攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭潸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〱㜢㹦汯湡獥‰⸰㔥慳慬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潲瑨漭捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㜴∾灵牣桡獥⁦汯湡獥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祲瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㔰∾来琠愠晬潮慳攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥硡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㔲∾桯眠瑯⁧整⁦汯湡獥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ〷∾来湥物挠景爠晬潮慳攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獴牡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷㐢㹨潷畣栠摯敳⁦汯湡獥⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㄰∾扥獴⁰物捥映晬潸楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潤極物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㤸∾晬潸楮‴〰浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈵∾潲摥爠晬潸楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶〹∾晬潸楮⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楯癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㤹∾桯眠浵捨⁤潥猠晬潸楮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物湩癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㈸∾扵礠晬潸楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祰牥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌱㌢㹦汯硩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㜱∾来琠愠晬潸楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㠱∾灵牣桡獥晬潸慣楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潳瑩湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㤸∾晬潸楮⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘱∾扵礠潦汯硡捩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹癯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘵㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁡汥湤牯湡瑥⁳潤極洠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潶牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㤶∾汯眠捯獴⁦潳慭慸潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴敲慰牥搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㌰∾景獡浡砠㜰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楬潳潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㐰∾扵礠捨敡瀠景獡浡砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晬畣慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌲∾捨敡瀠景獡浡砠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敱畩瀯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㐷∾桯眠瑯⁧整⁦潳慭慸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲慭慤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠷∾捯獴⁦潳慭慸昼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶敥瑩摳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤵㜢㹯牤敲⁦潳慭慸湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㄰〢㹢畹⁦潳慭慸⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱㈢㹣⹯⹤⸠景獡浡砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㠵∾慬敮摲潮慴攠獯摩畭⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈢㹢畹⁦潳慭慸敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔷㈢㹢畹楮朠景獡浡砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㈶∾捨敡瀠晵汶楣楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲慶愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㈲∾睨敲攠捡渠椠扵礠杲楦畬癩渠瘠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯数桥摲楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㌱∾桯眠浵捨⁤潥猠晵汶楣楮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㔳∾扵礠杲楦畬癩渠瘠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潰散楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔶㠢㹧物晵汶楮⁶⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐴㤢㹧物晵汶楮⁦潲⁣慴猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慭敬潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔳㤢㹯牤敲⁦畬癩捩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬摡捴潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰ㄴ∾潲摥爠晵汶楣楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲桥畭慴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㌸∾扵礠晵汶楣楮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯牥术楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㘴∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁧物獥潦畬癩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶〵∾来湥物挠景爠晵牡摡湴楮⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬楤敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㜵∾晵牡摡湴楮⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯汣桩捩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜳㜢㹨潷⁴漠来琠湩瑲潦畲慮瑯楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴楶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌶ㄢ㹢畹⁦畲慤慮瑩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩牣整瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔲ㄢ㹢畹⁣桥慰⁦畲慤慮瑩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯汯晴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌱㠢㹰畲捨慳攠晵牡摡湴楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獧楣⵰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㌲∾扵礠晵牡摡湴楮⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扡捴牯扡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㌴∾晵牡摡湴楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥獴潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤷㘢㹰畲捨慳攠晵牡摡湴楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潤敩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〶〢㹯牤敲⁦畲慤慮瑩渠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶潤慲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㔢㹧敯摯渠潮汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬捩畭ⵣ慲扯湡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〴㔢㹧敯摯渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶慱畩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠰∾扵礠捨敡瀠来潤潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物汥灴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘲〢㹢畹⁧敯摯渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌵㘢㹧敯摯渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯扩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㔴∾来潤潮⁩湪散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬瑡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘷㐢㹧敯摯渠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯物獰敲摡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㜹∾慮瑩灳祣桯瑩挠来潤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲敡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄲ㐢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠来潤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慳慣潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘸㘢㹧敯摯渠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲慮摡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘱㘢㹰畲捨慳攠穩灲慳楤潮攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獥牯煵敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈵㠢㹺楰牡獩摯湥‴ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獧楣⵰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱㄲ∾灵牣桡獥⁧汵捯灨慧攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯灨慧支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㘲∾灵牣桡獥⁧汵捯灨慧攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慬楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌵∾扵礠杬畣潰桡来敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潶楲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴㜢㹣桥慰⁧汵捯灨慧攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰汥瑡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㠵∾捨敡瀠杬畣潰桡来漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯扡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㜷∾獵捣敳獦畬⁷敩杨琠汯獳⁷楴栠杬畣潰桡来㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥瑩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌸∾扵礠杬畣潰桡来⁳爠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㔷∾杬畣潰桡来湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〵ㄢ㹧汵捯灨慧攠㄰〰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慮慦牡湩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㠳∾扵礠杬畣潰桡来⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳〴∾扵礠杬畣潰桡来⁳爠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯穩摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤱∾扵礠杬畣潰桡来湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㠰∾扵礠摩獣潵湴⁡捴潳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬慶楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈸∾扵祩湧⁧汵捯瑲潬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥扩汥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㌰∾来湥物挠景爠杬畣潴牯氠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺楴桲潭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄹ∾捨敡瀠杬畣潴牯氠硬漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湵慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㘹∾杬畣潴牯氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐴㤢㹰畲捨慳攠杬楰楺楤攠獲癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㠷∾灵牣桡獥⁧汵捯瑲潬湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慧杲敮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘶㜢㹢畹⁣桥慰⁧汩灩穩摥⁳爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯祡獭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤷㈢㹧敮敲楣⁧汵捯瑲潬⁤牵朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳祮瑨牯楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈶〢㹧整⁡⁧汵捯瑲潬⁸氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡物獯灲潤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㈴∾扵礠摩獣潵湴⁧汵捯瑲潬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥捡摲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㔳∾灵牣桡獥⁧汵捯癡湣攠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潶牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㐰∾灩汬⁧汵捯癡湣攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㠲∾扵礠杬畣潶慮捥敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌱㈢㹣桥慰⁧汩扥湣污浩摥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㠲∾桯眠瑯⁧整⁧汵捯癡湣攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潸祬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐸㜢㹧汵捯癡湣攠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㈢㹯牤敲⁧汵捯癡湣攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癯汴慲敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈹㠢㹬潷⁣潳琠杬畣潶慮捥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣潭灬楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷∾杬畣潶慮捥⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩灩瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㌰∾灵牣桡獥⁧汵捯癡湣攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳〱∾扥獴⁰物捥映杲楳慣瑩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘵㜢㹰畲捨慳攠杲楦畬癩渠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〸∾灵牣桡獥⁧物晵汶楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潶楲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌱㔢㹯牤敲⁧物晵汶楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潸慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜴㜢㹧整⁡⁧物獥潦畬癩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㠸∾灵牣桡獥⁧物晵汶楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㌶∾睨敲攠捡渠椠扵礠杲楦畬癩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴〳∾来湥物挠景爠晵汶楣楮⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐳〢㹨潷⁴漠来琠杲楦畬癩渠瘼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡獡捯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌰∾汯眠捯獴⁧物晵汶楮潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑩慺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠳∾杲楳慣瑩渠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶潤慲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ〳∾潲摥爠杲楳慣瑩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潢楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔰㌢㹢畹⁧物獡捴楮敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㘴㠢㹣桥慰⁧物晵汶楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㌢㹣桥慰⁧物獡捴楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐱㘢㹢畹⁧物獡捴楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獧楣⵰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠢㹧物獡捴楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〷㈢㹯牤敲⁧物獡捴楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汥獳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㐰∾扵礠杲楳慣瑩渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥汩摥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱㄢ㹧物獥潦畬癩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡硡汴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠱∾汯眠捯獴⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楴牯灡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㠸∾扵礠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘷〢㹯牤敲⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥瑩渭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㘸∾潲摥爠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸ㄷ∾桧栠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湩捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷〴∾湡瑵牡氠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥㰯愾㰯汩㸼⽵氾㱡⁵牬㴢橡癡獣物灴㩤潣畭敮琮来瑅汥浥湴䉹䥤⠧扬潣欶㈧⤮獴祬攮摩獰污礽❢汯捫✻∾獨潷㰯愾㰯摩瘾㰡ⴭ‱搵㝤敦攵晢㠶收昴ぢ攲慡㙡つㄴ㠰㡝‭ⴾഊ