਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ Kalender ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ
਀ഊ
਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ ਀ഊ
Casa Azul
਀ഊ ਀ഊ
Casa Amarilla
਀ഊ ਀ഊ
Casa Rosa
਀ഊ ਀ഊ
Casa Verde
਀ഊ
਀ഊ
਀ഊ

਀ഊ ਀ഊ ਀ഊഊ㰡ⴭ⁛㈸攲愰攷敦㐷㑣㤷〴户㝤愱㍣搶㤵ㄷ‭ⴾ㰡ⴭ′㠷㘶㜶㔲ㄠⴭ㸼摩瘠楤㴢扬潣欱∠獴祬攽≤楳灬慹㩮潮攢㸼畬㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污湯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㠲㐢㹰畲捨慳攠捨汯牯煵楮攠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獬漭扩搭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈵ㄢ㹯牤敲⁣桬潲潱畩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨畭慮ⵧ牯睴栭桯牭潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㘷∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣桬潲潱畩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯瑲敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄶ㐢㹣桬潲潱畩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠸∾扵礠捨汯牯煵楮攠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獹浭整牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㌵∾扵礠摩獣潵湴⁣桬潲潱畩湥⁰桯獰桡瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〳㜢㹢畹⁣桥慰⁡牡汥渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤵㤢㹢畹⁡牡汥渠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭灩捩汬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘷㠢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣桬潲潱畩湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠲㐢㹳潦琠捩慬楳⁧敬⁦敭慬攠潲条獭㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獬漭扩搭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈵㤢㹣楡汩猠獯晴⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲癡獣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠶〢㹢畹⁣楡汩猠獯晴湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵牡摡湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜸㠢㹢畹⁣楡汩猠獯晴敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祲瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㜸∾汯眠捯獴⁣楡汩猠獯晴潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮摩浥瑲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲ㄶ∾灵牣桡獥⁣楡汩猠獯晴湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥瑩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㜴∾桯眠浵捨⁤潥猠捩慬楳⁳潦琠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲愭瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㤸∾扵礠捩慬楳⁳潦琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩灩瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㘲∾来琠愠捩慬楳⁳潦琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牤楺敭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〵ㄢ㹢敳琠灲楣攠潦⁣楡汩猠獯晴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹扡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㐴∾獯晴⁣楡汩猠湯⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺整楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴㈢㹰畲捨慳攠捩慬楳⁳潦琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴楶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜢㹷潭敮⁦潲⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㠴∾扵礠扲慮搠湡浥⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潲慤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤴㘢㹣楡汩猠㄰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯獴楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜶㘢㹬潷⁣潳琠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牢慴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹〢㹢畹⁣楡汩猠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹〱∾捩慬楳⁩渠畳愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㜶∾来湥物挠捩慬楳⁦牯洠楮摩愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湳畬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐷㐢㹨潷畣栠摯敳⁣楡汩猠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬整慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔴㤢㹣楡汩猠獯晴⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潬癡摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㠢㹣楡汩猠捨敡瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳祮瑨牯楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶㐢㹷桡琠楳⁴桥⁧敮敲楣慭攠景爠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡牡景港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲〴∾捩慬楳⁦牯洠捡湡摡⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慧杲敮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〰㜢㹨潷⁴漠来琠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牡瑴敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㌱∾煵楣欠慣瑩湧⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㐸∾捩慬楳‵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬慶楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸〢㹣楡汩猠景爠摡楬礠畳攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癥汯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㐢㹣楡汩猠灩汬猠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈵㐢㹣楡汩猠㈮㕭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㜰∾湯⁰牥獣物灴楯渠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯汶慤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄹ〢㹣楡汩猠慵獴牡汩愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敧污港楮摥砮灨瀿浥搭砽㤹㐢㹣楡汩猠湥硴⁤慹㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獯浡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈶ㄢ㹲整慩氠捯獴映捩慬楳⁦潲⁤慩汹⁵獥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㄰∾灲楣攠捩慬楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扡捴牯扡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㠢㹰畲捨慳攠捩慬楳渠汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩潲敳慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐸㔢㹧敮敲楣⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敶慣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㔱∾捨敡灥獴⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡捡湤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘹㔢㹣楡汩猠畫⁳異灬楥牳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潲灲敳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〶㜢㹣楡汩猠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㈸∾捨敡瀠捩慬楳⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㔹∾捩慬楳‴ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣牥獴潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㌢㹯牤敲⁣楡汩猠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲漭扡湴桩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠹㌢㹣楡汩猠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺楴桲潭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌱㔢㹣楡汩猠潮汩湥⁵猠灨慲浡捹㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡污港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㐸∾捩慬楳⁡湤⁥汩楬汹⁡湤⁣潵湴敲晥楴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩獯灲潬潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵ㄢ㹣楡汩猠獡汥猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬捩畭ⵣ慲扯湡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜱㜢㹣楡汩猠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬敳獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌴㠢㹬潷敳琠灲楣敤⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰潮獴敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈲㈢㹯牤敲⁣楡汩猠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥硩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄸ㠢㹣楡汩猠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穡湡晬數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳ∾摩獣潵湴⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈷∾灵牣桡獥⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯来獴敲潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㤴∾来湥物挠捩慬楳⁦牯洠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慶慣桯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㔲∾㈰浧⁣楡汩猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獴牡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄸ∾捩慬楳湬楮攠摩獣潵湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㜢㹣楰牯⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㌷∾捩灲漠景爠畴椼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汢敮穡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〰〢㹣楰牯⁶楲畳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㈲∾捩灲潦汯硡捩渠潲摥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴∾捨污浹摩愠捩灲漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祫汯歡灲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐰㠢㹢畹⁣楰牯敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㐢㹴慫楮朠捩灲漠景爠瑯攠楮晥捴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㈴∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣楰牯㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯牥术楮摥砮灨瀿浥搭砽㠰∾扵礠捩灲漠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶ㄹ∾捩灲潦汯硡捩渠慮搠捯湴楮畯畳⁩湦畳楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮楶愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㠰∾捩灲潦汯硡捩渠档瑩挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潢慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔷㌢㹣楰牯⁴敮摯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐴㠢㹯牤敲⁣楰牯癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮敭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〳㔢㹣楰牯牳愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潤敩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〶㠢㹣楰牯⁸爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祭扡汴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㐵∾捩灲漠㈵ね朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桵浡渭杲潷瑨⵨潲浯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜹ㄢ㹣楰牯晬潸慣楮⁰牯扩潴楣猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敵步牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔵∾捩灲漠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘢㹣桥慰⁣楰牯漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡灲潳祮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㌲∾慮瑩扩潴楣猠捩灲漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄴ㘢㹣楰牯湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩潶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〳∾捩灲漠景爠摯杳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲ㄴ∾捩灲漠景爠慮業慬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳楮敭整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㈷∾扥獴⁰物捥映捩灲漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慶敲瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌲〢㹣污物湥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㔷∾潲摥爠捬慲楮數⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯灥捩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㌶∾扵礠捬慲楮數敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敮慬潧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㠸∾灵牣桡獥⁣污物湥砠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹∾灵牣桡獥⁣污物湥砠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤰∾扵礠捬慲楮數癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愭獯晴⵴慢猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘳㈢㹢畹楮朠捬慲楮數湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲慬敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘱∾扵礠摥獬潲慴慤楮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔵ㄢ㹣污物湥砠㕭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牡癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〢㹤敳汯牡瑡摩湥⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㤱∾灵牣桡獥⁣污物瑩渠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楳灥牤慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔸㌢㹣污物瑩渠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敮慬慰物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㌷∾扵礠捬慲楴楮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯汶慤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈰㈢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠捬慲楴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧敳瑥牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔶㈢㹭敤楣楮攠扵礠捬慲楴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㌱∾扵礠汯牡瑡摩湥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱㌢㹧敮敲楣潲慴慤楮攠搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楢牡浹捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㔵∾睨敲攠捡渠椠扵礠捬慲楴楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲癡獣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔳㈢㹬潲慴慤楮攠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㤷∾捬慲楴楮⁤‱㈠桯畲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥汴慳潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴ㄵ∾捨敡瀠捬慲楴楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑡浩晬甯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄢ㹢畹⁣污物瑩渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩潶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐱㤢㹣桥慰⁣污物瑩渠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘶ㄢ㹯牤敲潲慴慤楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污浩獩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔱∾扥獴⁰物捥映捬慲楴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯硹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠳∾楴捨⁳歩渠捬慲楴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥污瑯湩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㜴∾扵礠捬敯捩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜱㌢㹣汥潣楮⁴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣敯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔢㹢畹⁣汩湤慭祣楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲業⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌶ㄢ㹣汥潣楮⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楴慬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔸〢㹧整⁡⁣汥潣楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捩灨數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌳〢㹰畲捨慳攠捬楮摡浹捩渠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘱㠢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣汥潣楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楴桯扩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㈳∾灵牣桡獥⁣汥潣楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠰㐢㹣桥慰⁣汥潣楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳杩挭灬畳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜷㘢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣汩湤慭祣楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡捡湤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〱㤢㹣桥慰⁣汩湤慭祣楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥捡摲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐰㤢㹶慧楮慬⁣汩湤慭祣楮⁣牥慭㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業楴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㌷∾捬潭楤⁳浯歩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣敯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰〱∾捨敡瀠来湥物挠捬潭楰桥湥⁣楴牡瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵汶楣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵ㄢ㹢畹⁣汯浩搠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯汣桩捩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〶㔢㹣汯浩搠瑷楮猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔲㘢㹣汯浩搠慮搠档朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌴ㄢ㹢畹⁤楳捯畮琠捬潭楤㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈵〢㹢畹楮朠捬潭楰桥湥⁣楴牡瑥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㔵㠢㹢畹⁣汯浩搠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牡癡捨潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㐢㹣汯浩搠慮搠瑡浯硩晥渠景爠睯浥渠扯摹扵楬摥牳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥畫敲慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐸㌢㹤潭敳瑩挠捬潭楤⁩渠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥癡捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵〳∾捬潭楤⁴敳瑯獴敲潮攠湧⽤氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㠷∾㔰浧映捬潭楰桥湥⁣楴牡瑥⁳畣捥獳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⵳潦琭瑡扳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘲㠢㹰畲捨慳攠捬潭楤癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汬敧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㔢㹴睩湳渠㔰浧⁣汯浩搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牡癡捨潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠹㈢㹣汯浩灨敮攠捩瑲慴攠晥牴楬楴礠摲畧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯来潤潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶ㄢ㹣汯浩搠灵牣桡獥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汵湥獴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㠴∾捯獴映捬潭楤⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獰潲慮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤸㌢㹣汯浩搠潲摥爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬扵瑥牯氭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌴㔢㹢畹⁣汯浩搠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘹∾椠睡湴⁴漠扵礠捬潭楤⁦牯洠扲楴楡渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄲ㐢㹰畲捨慳攠捬潲灲敳⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔶∾扵礠捨敡瀠捬潲灲敳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汴慣支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔰∾睨敲攠捡渠椠扵礠捬潲灲敳⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠹∾扵礠捬潲灲敳湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癯摡牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘹㔢㹣汯牰牥猠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獹湴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㌲∾扵礠捬潲灲敳癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳畭祣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤲㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣汯牰牥猠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲愭瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㘲∾扥獴⁰物捥映捬潲灲敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㔢㹢畹楮朠捬潲灲敳湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湩癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌷㘢㹯牤敲⁣汯牰牥猠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵牡摡湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㤶∾捯摥楮攠捯畧栠獹牵瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯来獴敲潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㌰∾捯摥楮攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬摡捴潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㌸∾扵礠捯摥楮攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈳〢㹣潳琠潦⁣潤敩湥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捲敳瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜴㜢㹰畲捨慳攠捯摥楮攠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌲㘢㹢畹⁣潤敩湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㈰∾瑵獳慲⁳映捯摥楮攠灨潳灨慴攠㄰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯汣桩捩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〹∾捨敡瀠捯摥楮攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ〱∾捯摥楮攠獹牵瀠景爠獥汬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲愭瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㈢㹮漠灲敳捲楰瑩潮⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潮楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠹㌢㹢畹⁣潤敩湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楳楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠱㤢㹣潤敩湥湬楮攠獰慩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潢楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄸ㘢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潤敩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慤慬慦楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㐱∾扵礠捯摥楮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㐵∾獴牥整慭敳⁦潲⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慳慣潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〱㠢㹢畹⁰畲攠捯摥楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌷〢㹢敳琠灲楣攠潦⁣潤敩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㈸∾扵礠捯摥楮攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楬慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㈲∾捯摥楮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲㐢㹨潷⁴漠来琠捯摥楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㘢㹢畹⁤楳捯畮琠捯汣桩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㌴∾楣⁣潬捨楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敳瑩湯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔱㘢㹣潬捨楣楮攠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潴潰楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤰㈢㹣潬捨楣楮攠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌲∾捯汣桩捩湥‱浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲癡獣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄹ㈢㹰畲捨慳攠捯汣桩捩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敮污振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㤢㹢畹⁣桥慰⁣潬捨楣楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〲㠢㹣潬捨楣楮攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慶慣桯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘰∾扵礠捯汣桩捩湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潮敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐰∾扵礠捯汣桩捩湥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌷㤢㹰畲捨慳攠捯汣桩捩湥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潦牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳ㄳ∾捯汣桩捩湥⁡晴敲⁢慲楡瑲楣⁳畲来特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敶慣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔵㠢㹨潷畣栠摯敳⁣潬捨楣楮攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹穡慲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳㄢ㹰畲捨慳攠捯浢楶敮琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〱㘢㹣桥慰⁣潭扩癥湴⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牡瑴敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔹∾捯浢楶敮琠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠱∾扵礠捯浢楶敮琠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㘹∾捯浢楶敮琠楮桡污瑩潮⁡敲潳潬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩獯灲潬潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜰㌢㹯牤敲⁣潭扩癥湴癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦潳慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜹〢㹰畲捨慳攠捯浢楶敮琠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慤慬慦楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶㔢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潭扩癥湴⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〰ㄢ㹬潷⁣潳琠捯浢楶敮琠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔳㠢㹢畹楮朠捯浢楶敮琠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物汯獥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㠹㤢㹢畹⁣潭扩癥湴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤳ㄢ㹢敳琠灲楣攠潦⁣潭扩癥湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩潶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〹ㄢ㹨潷畣栠摯敳⁣潭扩癥湴⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㈢㹯牤敲⁣潲摡牯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜶㠢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潲摡牯湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楴牯灡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㤶∾睨敲攠捡渠椠扵礠捯牤慲潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯特砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㔷∾扵礠捯牤慲潮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楮楶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〰∾扵礠慭楯摡牯湥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㜱∾灵牣桡獥⁣潲摡牯湥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲摩穥洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷ㄱ∾扥獴⁰物捥映捯牤慲潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌷㘢㹢畹⁣潲摡牯湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐵ㄢ㹡浩潤慲潮攠楯摯景牭⁧慵穥⁤牥獳楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥灨敤物湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷ㄢ㹰畲捨慳攠捯牤慲潮攠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭灩捩汬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〲㈢㹷慮瑥搠捯牥朠摡瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㠶∾捯牥朠慮搠瑯灲潬⁦潲⁴桥⁩獣桥浩挠桥慲琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣慲摩猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㤢㹣慲癥摩汯氠慮搠捡牶敤楬潬⁣爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯穩摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔱㔢㹢畹楮朠捯牥朠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧敯摯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶㔢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠捯牥朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敮潶愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㘶∾捯牥朠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獥牯煵敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘲∾桯眠浵捨⁤潥猠捯牥朠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬摡捴潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰〶∾潲摥爠捯牥朠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㈳∾桥慲琠浥摩捡瑩潮⁣潲敧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獹浭整牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㘷∾灵牣桡獥⁣潲敧⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楡浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㔷∾桯眠瑯⁧整⁣潲敧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲業楤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〲ㄢ㹣潲敧‱㈮㕭朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘹㘢㹧敮敲楣⁦潲⁣潲敧⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠷ㄢ㹢畹⁣潲敧敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慰牯獹港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰〢㹣潲敧⁧敮敲楣⁣爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㘶∾捯畭慤楮′浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠶㘢㹢畹⁣潵浡摩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯獴楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜵㠢㹢畹⁣潵浡摩渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癩杩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㔢㹣桥慰⁣潵浡摩渠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄹ㔢㹣潵浡摩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜸∾桯眠瑯⁧整⁣潵浡摩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘱㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁳潤極洠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡晥牧潴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠷∾獯摩畭湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㐸∾捯畭慤楮‶浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㔷∾潲摥爠捯畭慤楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㠳∾睨敲攠捡渠椠扵礠捯畭慤楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌵㘢㹣潵浡摩渠㍭朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污浩獩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㜹∾扵礠獯摩畭癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㌷∾捯畭慤楮⁶楴慭楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧牡是楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㌱∾獯摩畭‱浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楳潰牯汯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄱ∾扥獴⁰物捥映捯穡慲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯汯晴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘴㈢㹯牤敲⁣潺慡爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣敯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㈹∾桯眠瑯⁧整⁣潺慡爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楳灥牤慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤱㔢㹯湬楮攠潲摥爠捯穡慲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯硥湩捡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㌹∾灵牣桡獥⁣潺慡爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳歡汩瑨⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷㌢㹣潺慡爠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敱畩瀯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹㄱ∾汯獡牴慮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㈶∾灵牣桡獥⁣潺慡爠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㌷∾捯穡慲⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦污杹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㜢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣潺慡爠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘱∾汯獡牴慮⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物捯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㐶∾汯眠捯獴⁣潺慡爠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦潳慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵〢㸵ね朠捯穡慲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潧敳瑥牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌸∾捨敡瀠捲敳瑯爠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楳楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱ㄢ㹤牵朠捲敳瑯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物浩摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠵∾捯獴映捲敳瑯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲ㄱ∾捲敳瑯爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晦敲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〸㜢㹧敮敲楣⁤牵朠景爠捲敳瑯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣牯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠴㘢㹣牥獴潲⁡湤敵牯灡瑨礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捥潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌷∾捲敳瑯爠㄰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敮慬慰物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㜳∾捲敳瑯爠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳楮杵污楲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㤷∾睨敲攠捡渠椠扵礠捲敳瑯爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩湯捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔲㐢㹰畲捨慳攠牯獵癡獴慴楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔸∾灵牣桡獥⁣牥獴潲⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳敲潰桥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘱∾捯獴映捲敳瑯爠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲摩穥洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㜹∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣牥獴潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慬楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㤵∾扵礠捲敳瑯爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敶楳瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜷ㄢ㹣祫汯歡灲潮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩潮慭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐸〢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祫汯歡灲潮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄢ㹯牤敲⁴牡湥硡浩挠慣楤湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹ㄱ∾捹歬潫慰牯渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔵〢㹰畲捨慳攠捹歬潫慰牯渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬汥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㜷∾潲摥爠捹歬潫慰牯渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯獴楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜶㈢㹣桥慰⁴牡湥硡浩挠慣楤漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㘵∾扵礠捹歬潫慰牯渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潶楧楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〹∾扵礠捹歬潫慰牯渠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳∾睨敲攠捡渠椠扵礠瑲慮數慭楣⁡捩搠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〳㐢㹢畹⁣祭扡汴愠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業潤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㌸∾捹浢慬瑡⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣慲摩猭档琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔲〢㹰畲捨慳攠捹浢慬瑡⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶ㄴ∾潲摥爠潮汩湥⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰牥獳潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵〵∾潲摥爠捹浢慬瑡⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤷㈢㹣祭扡汴愠景爠楮捯湴楮敮捥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敭慲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㔢㹣祭扡汴愠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩杯牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈸㤢㹣祭扡汴愠晤愠汩獴⁦潲⁵物湡特⁨敳楴慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潺慡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㜰∾睨敲攠捡渠椠扵礠捹浢慬瑡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔲㈢㹢畹⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠰㜢㹣祭扡汴愠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡湤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌶㠢㹧敮敲楣⁤畬潸整楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐲㠢㹬潷⁣潳琠摵汯硥瑩湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灹物摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔶㐢㹣潳琠潦⁣祭扡汴愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楣潤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤶㐢㹤牵朠灲楣楮朠摵汯硥瑩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥湴潬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤵〢㹣桥慰⁣祭扡汴愠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄴ㌢㹰畲捨慳攠捹浢慬瑡癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡湤慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㠰∾灲楣攠潦⁤畬潸整楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癥湴楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈲㜢㹣祭扡汴愠㈰浧⁣慰獵汥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤵〢㹢畹⁣桥慰⁣祴潴散湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲敧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄲ∾捹瑯瑥挠㈰ね捧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㈰∾扵礠潮汹‱⁣祴潴散⁰楬氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㤰∾灵牣桡獥⁣祴潴散⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥晦數潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㜳∾灨祳楣楡渠潲摥牳⁰漠捹瑯瑥挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌱ㄢ㹨潷⁴漠来琠捹瑯瑥挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潢慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤱㌢㹬潷⁣潳琠捹瑯瑥挠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤數潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄶ∾瑡扬整猠捹瑯瑥挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐹㘢㹯牤敲⁣祴潴散⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敵步牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐹㔢㹣祴潴散⁲散瑡汬礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㤷∾浩獯灲潳瑯氠捡湩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥湯癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔷㐢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祴潴散⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敵牯湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔱㤢㹣潳琠潦⁣祴潴散⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㠲∾捹瑯硡渠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〸㌢㹨潷⁴漠来琠捹瑯硡渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯灩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㘲∾潲摥爠捹捬潰桯獰桡浩摥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摡污琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㌵∾捨敡瀠捹瑯硡渠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧物獡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐶㈢㹢畹⁣桥慰⁣祴潸慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠵㜢㹰畲捨慳攠捹瑯硡渠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楧楴敫⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〹㌢㹨潷畣栠摯敳⁣祴潸慮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〰㤢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁣祴潸慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楲捥瑴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㔳∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁣祴潸慮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩捯摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㐢㹰畲捨慳攠捹瑯硡渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭慲祬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌴㜢㹢畹楮朠捹瑯硡渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癥汯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜰㘢㸱〰⁤慲癯捥琠渠瑡戼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜹∾摡牶潣整⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶慬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㜸∾摡牶潣整⁧敮敲楣慭敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶潤慲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳∾摡牶潣整敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潭扩癥湴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐰㈢㹢畹⁤慲癯捥琠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶潤慲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㌵∾摡牶潣整⁩渠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⵳潦琭瑡扳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈸㐢㹯牤敲⁤慲癯捥琠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獰潲慮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌱㤢㹰畲捨慳攠摡牶潣整湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌹㠢㹤慲癯捥琠楮杲敤楥湴猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩潮慭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄴ〢㹤慲癯捥琠灩湫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㜶∾摡牶潣整‶㔹㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潤極物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌰∾摲畧⁤慲癯捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯杲慦⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠹㔢㹧整⁡⁤慲癯捥琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㜰∾摡牶潣整⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慹来獴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〳㘢㹤潥猠摡牶潣整⁧整⁹潵⁨楧格⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㘶∾摡牶潣整⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楮楶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔵㈢㹤慲癯捥琠㔰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜶㈢㹢畹⁤散慤牯渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤敬瑡獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐱ㄢ㹯牤敲⁤散慤牯渠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㤹∾扵礠摥捡摲潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳敲潰桥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔸ㄢ㹤散慤牯渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩扲慭祣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤶㌢㹢敳琠灲楣攠潦⁤散慤牯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐶㠢㹤散慤牯渠捨敭漼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浰楣楬汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔴∾灵牣桡獥⁤散慤牯渠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩摲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐱㐢㹣潳琠潦⁤散慤牯渠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牯捯摯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠰ㄢ㹤散慤牯渠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捲敳瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴〳∾汯眠捯獴⁤散慤牯渠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潶敧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㐱∾扵礠捨敡瀠摥捡摲潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳楮敱畡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㠴∾摥捡摲潮⁦潲⁴桥⁴牥慴浥湴映捥牥扲慬⁥摥浡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲㌢㹤散汯浹捩渠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楯牥獡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㔷∾扵礠摥捬潭祣楮湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湵慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㘵∾扵礠摩獣潵湴⁤散汯浹捩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浯硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰〹∾扥獴⁰物捥映摥捬潭祣楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敭慲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠸㤢㹰畲捨慳攠摥捬潭祣楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㐰∾扵礠摥捬潭祣楮敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲捯捥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㠱∾捨敡瀠摥捬潭祣楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯硡湡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱〢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤散汯浹捩渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捲敳瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㘷∾扵礠捨敡瀠摥捬潭祣楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶敮瑯汩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㘳〢㹢畹⁤散汯浹捩渠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷〹∾潲摥爠摥汴慳潮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥獴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㐱∾桯眠瑯⁧整⁰牥摮楳潬潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㠹∾汯眠捯獴⁤敬瑡獯湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥湴潬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹㐢㹢畹⁤敬瑡獯湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慶敲瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㤲∾扥獴⁰物捥映摥汴慳潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳步污硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㘲∾睨敲攠捡渠椠扵礠摥汴慳潮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牯浥捴潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶〢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠摥汴慳潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敶慣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠴㜢㹢畹⁤敬瑡獯湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物湩癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㌲∾潲摥爠灲敤湩獯汯湥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦畬癩捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶㌢㹢畹⁣桥慰⁤敬瑡獯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汴慣支楮摥砮灨瀿浥搭砽㘸㘢㹬潷⁣潳琠摥浡摥砠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敵步牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㔹∾桯眠浵捨⁤潥猠摥浡摥砠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扯湴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㌷∾扵祩湧⁤敭慤數湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥癩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㜷∾摥浡摥砠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭灩捩汬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘢㹴潲獥浩摥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㈵∾摥浡摥砠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晦敲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐲㌢㹤敭慤數⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敲楤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠴㌢㹤敭慤數⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湥牧慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰㤢㹴潲獥浩摥⁢畹敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯ⵢ慮瑨楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㈵∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁤敭慤數㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潢楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㐳∾扵礠摥灡歯瑥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慳慣潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌵㐢㹤楶慬灲潥砠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲敶慣楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠹㐢㹯牤敲⁤数慫潴攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潶牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔴㐢㹢畹⁤楶慬灲潥砠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潣潤潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㤷∾摩癡汰牯數⁥爠瑡戠㔰ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶楴牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘵∾摥灡歯瑥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳瑥牡灲敤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜰∾桥汰⁰畲捨慳攠摥灡歯瑥⁥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬數愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘵∾摩癡汰牯數⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔰㐢㹧敮敲楣⁦潲⁤数慫潴攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㘰∾扵礠摥灡歯瑥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扡捴物洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜰㤢㹤牵朠摥灡歯瑥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄸ㔢㹢畹⁤数慫潴攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩晬畣慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐲㐢㹭楧牡楮攠摥灡歯瑥⁦潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩瑲潰慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐲㠢㹰畲捨慳攠摥獹牥氠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔰㈢㹢敳琠灲楣攠潦⁴牡穯摯湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌹ㄢ㹰畲捨慳攠摥獹牥氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲楣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㠴∾捨敡瀠摥獹牥氠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㠶∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁤敳祲敬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘶ㄢ㹢畹⁴牡穯摯湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈰∾瑲慺潤潮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣捵瑡湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘵㘢㹰畲捨慳攠摥獹牥氠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ〸∾扵礠摥獹牥氠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浩瑲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐷㌢㹢畹⁤敳祲敬湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬慶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〹㠢㹤敳祲敬⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥癡捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㠶∾摥瑲潬⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭慣牯扩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ〷∾灵牣桡獥⁤整牯氠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤱㠢㹣桥慰⁴潬瑥牯摩湥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬業楴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㜲∾扵礠摥瑲潬湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲敮瑡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㜷∾摩獣潵湴⁤整牯氠扵礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯杲慦⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔵㤢㹤整牯氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌴∾摥瑲潬⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄳ㈢㹴潬瑥牯摩湥⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浯硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㐹∾摥瑲潬愠㉭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜲∾潲摥爠摥瑲潬⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲扡瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵㠢㹤整牯氠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥杲整潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㄰∾摥硯湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐳ㄢ㹢畹楮朠摥硯湥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴楶慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘹∾睨敲攠捡渠椠扵礠摥硯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汤慲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘸㌢㹢畹⁤數潮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獴牡瑴敲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㈷∾摥硯湥湬楮攠潲摥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐴∾扵礠捨敡瀠摥捡摲潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浢楥港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㔲∾摥捡摲潮⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楴慬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔸㐢㹤數潮攠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔷〢㹧敮敲楣⁦潲⁤數潮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜹㠢㹤數潮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬楴桯扩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㤹∾桯眠浵捨⁤潥猠慣整慺潬慭楤攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴㄴ∾汯眠捯獴⁤楡浯砠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥癡捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㤰∾扥獴⁰物捥映慣整慺潬慭楤攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰〢㹢畹⁤楳捯畮琠摩慭潸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㜹∾潲摥爠摩慭潸⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈰㈢㹰畲捨慳攠摩慭潸湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晡浶楲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜷㈢㹡捥瑡穯污浩摥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捣異物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈳∾扵礠摩慭潸敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㤹∾灵牣桡獥⁡捥瑡穯污浩摥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌰㤢㹯牤敲⁡捥瑡穯污浩摥癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘴㠢㹧敮敲楣⁤牵朠摩慭潸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㈳∾摩摲數⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牣潸楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘹ㄢ㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤楤牥砠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯浢楶敮琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㤴∾摩摲數漠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹灲數愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔢㹰畲捨慳攠摩摲數癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摶慩爭摩獫畳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㜸∾扵礠摩摲數敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰数捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲〢㹢畹⁤楤牥砠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業楴牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㘱∾扵礠捨敡瀠扥湺灨整慭楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤸㘢㹤楤牥砠潮汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渠捯搼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慮潸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸㐢㹣慮慤愠摩摲數㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物潳瑡琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㌹∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩摲數湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳汯ⵢ楤ⵣ爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㠷∾摩摲數湬楮攠潲摥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㈢㹣桥慰⁤楤牥砠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶潬瑡牥港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㘢㹬潷⁣潳琠摩摲數潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯扡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㐱∾捯獴映扥湺灨整慭楮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶祴潲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈹㘢㹡摡灡汥湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㜸∾桯眠瑯⁧整⁤楦晥物渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癥汯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌸∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩晦敲楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物摥牭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤱∾灵牣桡獥⁡摡灡汥湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楡硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㌸∾扵礠摩晦敲楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰ⵣⵥ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄴ∾摩晦敲楮⁧敬⁨敬瀠睲楮歬敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠲ㄢ㹧敮敲楣⁤楦晥物渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浵牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㘳∾摩晦敲楮‰⸱〥⁧敬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩潲楣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄱ㈢㹢畹楮朠摩晦敲楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤳㐢㹢畹⁤楦晥物渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤵㐢㹤楦晥物渠晡捥⁣牥慭㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸㄱ∾捨敡瀠摩晦敲楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晵汶楣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄲ㜢㹤楦晥物渠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜰㠢㹤楦汵捡渠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯捡汴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹㄸ∾扵礠捨敡瀠摩晬畣慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潵浡摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴〱∾摩晬畣慮⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摡污琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㌱∾灵牣桡獥⁦汵捯湡穯汥⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潴牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㤶∾来湥物挠景爠晬畣潮慺潬攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵ㄴ∾扵礠摩晬畣慮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浵牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌵∾扵礠晬畣潮慺潬攠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰牥獳潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠲㔢㹤楦汵捡渠景爠瑥湩愠捡灩瑡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄷ㠢㹤楦汵捡渠湡浥⁢牡湤′〰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥捬潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌸㈢㹯牤敲⁦汵捯湡穯汥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜰㠢㹰畲捨慳攠摩晬畣慮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭敬慴潮楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄶ㘢㹶慧楮慬⁩湦散瑩潮猠慮搠晬畣潮慺潬攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡扩汩晹⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌳〢㹯牤敲⁦汵捯湡穯汥癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘴㜢㹢畹⁤楦汵捡渠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯瑨牯楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄵ㐢㹰畲捨慳攠摩杩瑥欠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬數愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㈵∾扵礠摩杩瑥欠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㜴∾潲摥爠摩杯硩渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㈹∾潲摥爠摩杩瑥欠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐶〢㹧整⁡⁤楧楴敫⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦楮慳瑥物摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳㤢㹢畹⁤楧楴敫湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮潲捯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠵㤢㹢畹⁣桥慰⁤楧楴敫湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜶㐢㹤楧楴敫⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤰㠢㹣桥慰⁤楧潸楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敶楳瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㄰㌢㹧敮敲楣⁦潲⁤楧楴敫⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔱〢㹢畹⁤楳捯畮琠摩污湴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晥浡牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜷㠢㹤楬慮瑩渠捡灳畬敳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癯汴慲敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘳〢㹢畹⁤楬慮瑩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳㜢㹨潷⁴漠来琠摩污湴楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㠢㹤楬慮瑩渠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐱㠢㹢畹⁣桥慰⁤楬慮瑩渠敲湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤸㘢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤楬慮瑩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㔰∾扵祩湧⁰桥湹瑥欠敲湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯特砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㘵∾摩污湴楮敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣楡汩猭獯晴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌸㐢㹯牤敲⁤楬慮瑩渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘷∾扵礠摩污湴楮⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬敳獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㠴∾摩污湴楮⁰桥湹瑯楮漠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯牡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㘢㹢畹⁤楯癡渠档琠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥灡歯瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜴㤢㹢畹⁤楯癡渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潴牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㤲∾扵礠捨敡瀠摩潶慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湤敲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐷㘢㹤楯癡渠档琠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潶敮瑩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㜱∾扥獴⁰物捥映摩潶慮⁨捴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㤹∾潲摥爠摩潶慮癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㘸∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩潶慮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲捯捥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㜷∾摩潶慮⁡湤⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牣潸楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘸㜢㹯牤敲⁶慬獡牴慮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湴敲浩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈱〢㹧整⁡⁶慬獡牴慮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㤢㹶慬獡牴慮⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯数桥摲楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱〷∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁤楯癡渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牥愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㘴∾摩潶慮‱㘰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潶慮捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㘸∾摩潶慮⁨捴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穥獴物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㜷∾睨敲攠捡渠椠扵礠摩潶慮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜹㔢㹤楯癡渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湴敲浩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈲㈢㹰畲捨慳攠摩瑲潰慮湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯捡汴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㠢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤楴牯灡渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈹〢㹤楴牯灡渠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯浢楶敮琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㌰∾扵礠摩獣潵湴⁤楴牯灡渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰㔴∾摩瑲潰慮⁸氠␴⁷慬⵭慲琠灥牳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑡摡污晩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㈹∾潲摥爠摩瑲潰慮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潧慩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔷㤢㹢畹⁤楴牯灡渠硬湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡獯湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㠹∾摩瑲潰慮‵浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧敯摯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㠵∾灵牣桡獥⁤楴牯灡渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慮摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㐷∾摩瑲潰慮⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慳潤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〴㔢㹨潷畣栠摯敳⁤楴牯灡渠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡獯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㤶〢㹢畹⁤楴牯灡渠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慮瑡扵獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌴㐢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤潲祸⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽷敬汢畴物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㈹∾潲摥爠摯特砠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯灡浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶㄲ∾扵礠摯特砠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲摩穥洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔹∾摯特砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠴㐢㹤潲祸⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潮潰物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈴∾汯眠捯獴⁤潸祣祣汩湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮瑥牭楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔴∾睨敲攠捡渠椠扵礠癩扲慭祣楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㘴∾潲摥爠摯硹捹捬楮攠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㔵㐢㹣桥慰⁤潲祸漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲慮摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㔵∾摯特砠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扡捴牯扡港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ〶∾摯特砠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯汶慤數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄹ㐢㹣潳琠潦⁤潸祣祣汩湥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥湬慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈱ㄢ㹢畹⁣慢敲杯汩湥敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慦敲杯琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄵ∾扵礠捨敡瀠捡扥牧潬楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯畭慤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㐵∾桯眠瑯⁧整⁤潳瑩湥砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〷∾灵牣桡獥⁤潳瑩湥砠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㜵∾捯獴映摯獴楮數⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯湥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㘴∾扵礠摯獴楮數敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楴慬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤱㘢㹯牤敲⁤潳瑩湥砠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬扵瑥牯氭捲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌳㜢㹰畲捨慳攠摯獴楮數湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑨潲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈹㌸∾扵礠摯獴楮數⁳瑥牯楤㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌶∾扯摹扵楬摩湧⁢畹⁤潳瑩湥砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩湴慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐷㔢㹰畲捨慳攠摯獴楮數癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦楮慳瑥物摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐵ㄢ㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁤潳瑩湥砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥硡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㤲∾捯獴映摯硹捹捬楮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭整楣潲瑥港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵㄴ∾摯硹捹捬楮攠景爠獴慦映楮晥捴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬汣数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘶∾摯硹捹捬楮攠景爠汹浰桯浡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯摥楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㌶∾浲獡潮潤潸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯步湡汯术楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㠴∾摯硹捹捬楮攠桹捬慴攠㄰ね朠捡灳畬敳⁷楴栠獯摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楯湡浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㌶∾潲摥爠摯硹捹捬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹灲數愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㐹∾摯硹捹捬楮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敭敲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈴㔢㹤潸祣祣汩湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潰楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄶ〢㹤潸祣祣汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潣慬瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈴㈢㹤潸祣祣汩湥⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㄰∾来琠愠摯硹捹捬楮攠桹捬慴攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹歬潫慰牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㘢㹰畲捨慳攠摯硹捹捬楮攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慰牥污港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㤵∾摯硹捹捬楮攠景爠扲潮捨楴楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污湯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸ㄶ∾摯硹捹捬楮攠桹捬慴攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜷㌢㹤潸祣祣汩湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣汯牰牥猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㌵∾摯硹捹捬楮攠摯杳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㠴㐢㹤潸祣祣汩湥⁩湪散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲漭扡湴桩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹〱∾捨敡瀠慤潸愠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摯硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵∾捨敡瀠摯硹捹捬楮攠桹捬慴攠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡捡湤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〲㌢㹶楢牡⵴慢⁧潮湯牲桥愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰污癩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㔲∾捨敡瀠摵灨慳瑯渠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㤶∾扵礠摵灨慳瑯渠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯業潤極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㌴∾潲摥爠摵灨慳瑯渠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潶慮捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌶∾桯眠浵捨⁤潥猠摵灨慳瑯渠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩摲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜵〢㹭敤楣慴楯渠摵灨慳瑯渠扵礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯瑲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㘷∾捨敡瀠摵灨慳瑯渠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶慱畩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㠴∾摵灨慳瑯渠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯硹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㔹∾灵牣桡獥⁤異桡獴潮⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰慭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘰㐢㹤異桡獴潮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴㄵ∾潲摥爠摵灨慳瑯渠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㘷∾潲摥爠敦晥硯爠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楮楶楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔶㐢㹶敮污晡硩湥⁸氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰畬浩捯牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤰㌢㹥晦數潲⁸爠㜵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥杬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘵〢㹯牤敲⁥晦數潲湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癥牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈳㈢㹥晦數潲湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬敢牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㠰∾灵牣桡獥⁥晦數潲⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楣慲摩猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㜷∾桯眠瑯⁧整⁥晦數潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳ㌸∾敦晥硯爠慮瑩摥灲敳獡湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〴㔢㹥晦數潲⁸爠㌷⸵浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潸祬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠲㜢㹥晦數潲⁸爠捵扡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬敳獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〱㘢㹶敮污晡硩湥‱㈮㕭朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯獣慲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌲ㄢ㹧敮整楣⁦潲⁥晦數潲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡浥汯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲〷∾来湥物挠敦晥硯爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄹ㌢㹢畹⁥晦數潲⁸爠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶〶∾睨敲攠捡渠椠扵礠敦晥硯爠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐰㈢㹨潷畣栠摯敳⁥晦數潲⁸爠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲楬潳散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠸㜢㹥晦數潲⁸爠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯穡慲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐱〢㹢畹⁶敮污晡硩湥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥杲整潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈷〢㹥晦數潲⁸爠㈵浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㌱∾敮摥瀠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬數敲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐴㈢㹣慮楮攠敬慶楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灹物摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸∾敬慶楬‵ね朠瑡扬整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩杩瑥欯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜶㔢㹧敮敲楣⁦潲⁥污癩氠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㤹㠢㹡浩瑲楰瑹汩湥⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩摲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌰∾扥獴⁰物捥映敬慶楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔰〢㹨潷⁴漠来琠敬慶楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯来潤潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐵㌢㹥污癩氠畳⁰桡牭慣礠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灵汭楣潲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㤹∾扵礠敬慶楬癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤慲癯捥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㠰∾潲摥爠敬慶楬⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫慭慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐷㜢㹢畹⁣桥慰⁥污癩氠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥獹牥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜵㠢㹣桥慰⁥污癩氠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣散汯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㔸∾捨敡瀠敬慶楬⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〵㠢㹣潳琠潦⁰業散牯汩浵猠捲敡洠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌴∾灵牣桡獥⁰業散牯汩浵猠捲敡洠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥硯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㘢㹣⹯⹤⸠敬楤敬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捩灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈶∾扵礠敬楤敬癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴ㄹ∾扵礠灩浥捲潬業畳⁣牥慭湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楢牡⵴慢⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈹〢㹯牤敲⁰業散牯汩浵猠捲敡洠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯畭慤楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〶㔢㹯牤敲⁥汩摥氠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯步晴慢⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐷ㄢ㹢畹⁣桥慰⁥汩摥氠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牣漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔳㤢㹰業散牯汩浵猠捲敡洠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癩瑲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐹㜢㹨潷畣栠摯敳⁥汩摥氠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨潳汯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈱㤢㹥汩摥氠潩湴浥湴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捨汯牯煵楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈳∾睨敲攠捡渠椠扵礠敬業楴攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㔳∾敬業楴攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㠴∾敶楳瑡⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫慭慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄳ㜢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁥汩浩瑥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤹㌢㹢畹楮朠敬業楴攠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慲慦潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰〢㹢畹⁣桥慰⁥癩獴愠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠵㠢㹰畲捨慳攠敶楳瑡⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潶楲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘵ㄢ㹢畹⁤楳捯畮琠敶楳瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹歬潫慰牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㘸∾捨敡瀠敶楳瑡⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晡浶楲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄱ㈢㹨潷⁴漠来琠敬業楴攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌷㈢㹣桥慰⁥汩浩瑥漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐸㔢㹥湡污灲楬⁧敮敲楣慭攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敦瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㜹∾敮慬慰物氠景爠捡湩湥楤湥礠晡楬畲攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愭獯晴⵴慢猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㤲∾灵牣桡獥⁥湡污灲楬⁷楴桯畴⁳捲楰琠湥硴⁤慹⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潤敩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐰㐢㹯牤敲⁥湡污灲楬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮數極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㘴∾灵牣桡獥⁶慳敲整楣癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摡污琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㈷∾扵祩湧⁥湡污灲楬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灹物摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰〢㹣桥慰⁥湡污灲楬⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灥物潳瑡琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㐷∾潲摥爠敮慬慰物氠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摯捩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㠱㌢㹰畲捨慳攠敮慬慰物氠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌶㠢㹧敮敲楣⁦潲⁥湡污灲楬⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穩瑨牯浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㐷∾潲摥爠敮慬慰物氠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㌰∾潲摥爠敮摥瀠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灨敮摩浥瑲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔲∾敮摥瀠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㤳∾捨敡瀠敮摥瀠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰㜢㹥湤数⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡畧浥湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〳㐢㹢畹⁥湤数敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡湴慢畳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶〢㹢敳琠灲楣攠潦⁥污癩氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敦瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㔢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁥污癩氠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯扩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈲∾敮摥瀠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯瑯湩砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㘵∾扵礠敮摥瀠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰慲汯摥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㜳∾敬慶楬⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄶ㠢㹢畹⁥灨敤物湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫敦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠱㠢㹣潳琠潦⁥灨敤物湥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥浡摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴ㄶ∾数桥摲楮攠獵汦慴攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯杲慦⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔶㜢㹥灨敤物湥⁣慰獵汥猠慴⁴慲来琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥灨敤物湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐷∾数桥摲楮攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥癩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㌷∾扵礠数桥摲楮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥獴楮潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄷ㈢㹢畹⁥灨敤物湥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潺楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵〷∾灵牥⁥灨敤物湥⁰潷摥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯湡獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜸㠢㹥灨敤物湥⁨捬⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰〶∾数桥摲楮攠景爠牡扢楴猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤慲癯捥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴ㄲ∾扵礠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳汯⵰桹汬楮ⵣ爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㔲∾扵礠数桥摲楮攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獥牯煵敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈵〢㹩猠数桥摲楮攠杯潤⁦潲⁷敩杨琠汯獳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥瑩捯牴敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠳㠢㹰物捥⁰敲⁧牡洠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴物港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈶∾汥条氠灵牥⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶敬潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〳〢㹬楱畩搠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄳ㈢㹢畹⁥灨敤物湥⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯硡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㜱∾数桥摲楮攠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡硡汴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠳㌢㹥灨敤物湥⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯癩牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㠳∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁥灨敤物湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㐴∾数桥摲楮攠景爠浩杲慩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵㄢ㹤楥琠灩汬猠数桥摲楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶楴牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐸㔢㹥灨敤物湥⁣慮慤愠牥瑡楬潣慴楯湳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲慭慤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘱㔢㹬潷⁣潳琠数桥摲楮攠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬捩畭ⵣ慲扯湡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌷㌢㹥灨敤物湥⁨捬⁩渠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔱㌢㹥灨敤物湥⁰汵猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬畮敳瑡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤹㈢㹢畹⁥獧楣⁰汵猠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔲㔢㹥獧楣⁰汵猠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬業楴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㐰∾扵礠敳杩挠灬畳⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯ⵢ慮瑨楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㔳∾敳杩挠灬畳⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠱㠢㹨潷畣栠摯敳⁥獧楣⁰汵猠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扥湥浩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㐳∾潲摥爠敳杩挠灬畳癥牮楧桴⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦楮慳瑥物摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㠷∾扵礠敳杩挠灬畳⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慵杭敮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜰㈢㹥獧楣⁰汵猠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯灥捩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㘴∾扵礠摩獣潵湴⁥獧楣⁰汵猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㈳∾灵牣桡獥⁥獧楣⁰汵猠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慧杲敮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐷∾敳歡汩瑨⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湤業整牡穩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈲〢㹣潳琠潦楴桩畭⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㐷∾扵礠汩瑨潴慢猠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲敡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄳ㈢㹰畲捨慳攠敳歡汩瑨癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲〱∾扵祩湧⁥獫慬楴栠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰数捩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㐰∾敳歡汩瑨湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污湯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㈰∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁥獫慬楴格⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲敶楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹ㄷ∾汯眠捯獴⁥獫慬楴栠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯灨慧支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㤰∾来湥物挠景爠敳歡汩瑨⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯灡浡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㜲∾灵牣桡獥楴桩畭湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獵灲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤲㘢㹥獴牡摩潬⁴桩捫敮⁳歩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌷㐢㹥獴牡捥⁶慧楮慬⁣牥慭㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晩湡獴敲楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㜹∾桯眠浵捨⁤潥猠敳瑲慣攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㘵∾瑡扬整⁥獴牡捥‱浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汵湥獴愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈰∾灵牣桡獥⁥獴牡捥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲楳灥牤慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤰㜢㹢畹⁥獴牡捥湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣楰桥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㈶∾敳瑲慣攠来湥物挠湡浥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥癩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㐵∾扵礠敳瑲慣攠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑲慭慤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴹㔱∾扵祩湧⁥獴牡摩潬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯晬數敲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄱ㐢㹲砠敳瑲慣攠捲敡洼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敢楬整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄹ㐢㹣桥慰⁥獴牡捥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灯湳瑥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㠶∾敳瑲慣攠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬潲灲敳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〶㌢㹢畹⁣桥慰⁥獴牡捥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴楡穡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶〳∾扵礠牡汯硩晥湥癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㔳∾敶楳瑡湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潮敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌳㘢㹢畹楮朠敶楳瑡湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯扩慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴵〢㹢畹⁥癩獴愠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯癩牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㐳∾灵牣桡獥⁥汩浩瑥湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡汣極洭捡牢潮慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㐹∾敶楳瑡⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮瑡振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㌸∾敬業楴攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㤢㹯牤敲⁥癩獴愠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慴慲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌶〢㹢畹⁤楳捯畮琠敶楳瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠴㤢㹯牤敲⁲慬潸楦敮攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㌹㌢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠敶楳瑡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥硡灲漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠴∾摩獣潵湴⁰物捥猠潮⁦慭癩爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧物獡捴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶㘢㹣潳琠潦⁦慭癩爠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物浩摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㔢㹦慭癩爠㔰ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮敭楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜰㜢㹨灶⁰慰楬汯浡⁦慭癩爠条牤慳楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬摡捴潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㐲∾晡浶楲′㔰浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楣瑡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㐶∾汯眠捯獴⁦慭癩爠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潭扩癥湴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㄰∾捨敡瀠晡浶楲漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牢慴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷㄸ∾捯汤⁳潲攠晡浶楲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灯湳瑥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐵㐶∾扵礠晡浶楲⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潮慳支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㜸∾桯眠瑯⁧整⁦慭癩爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸〢㹦慭癩爠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑥湯牭楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶㠢㹦慭癩爠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潤慮瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵〴∾捨敡瀠晥汤敮攠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶潬瑡牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㈷∾来湥物挠景爠灩牯硩捡洠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潦牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㤸㔢㹯牤敲⁦敬摥湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦慭癩爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㐰∾桯眠浵捨⁤潥猠晥汤敮攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湯牶慳振楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲〰∾扵礠晥汤敮攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潰桡来⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄲ㈢㹦敬摥湥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠰㘢㹢畹⁰楲潸楣慭⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㈰∾捯獴映晥汤敮攠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮敵牯湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄹ㔢㹣桥慰⁦敬摥湥⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㘱∾睨敲攠捡渠椠扵礠晥汤敮攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㔳∾晥汤敮攠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥浥牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㐱∾汥瑲潺潬⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣楰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜲㈢㹢畹楮朠汥瑲潺潬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡牢慴牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㐲∾睨敲攠捡渠椠扵礠晥浡牡⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶楡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰ㄢ㹦敭慲愠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣楰桥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㤰∾扵礠捨敡瀠晥浡牡湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠶ㄢ㹦敭慲愠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灲敳獯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㔷∾摩獣潵湴⁢畹⁦敭慲愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㈶∾来琠愠汥瑲潺潬⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲摡牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜳㤢㹢畹⁦敭慲愠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〵㤢㹣桥慰整牯穯氠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽮慳潮數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄹ㜢㹰畲捨慳攠晥浡牡癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣楡汩猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㠹∾晥浡牡⁵獡⁡湤⁣慮慤愼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢潮瑲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌷㌢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁦楮慳瑥物摥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡摤敲慬氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㈸∾捨敡瀠晩湡獴敲楤攠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慳楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠱㐢㹨潷⁴漠来琠晩湡獴敲楤攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬潲瑡戯楮摥砮灨瀿浥搭砽㔰㘢㹯牤敲⁦楮慳瑥物摥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽶敲浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㠳∾汯眠捯獴⁦楮慳瑥物摥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摥捡摲潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㐱㌢㹢畹⁦楮慳瑥物摥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸〸∾晩湡獴敲楤攠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬汥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌰〹∾睨敲攠捡渠椠扵礠晩湡獴敲楤攠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慮摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㈢㹢畹⁰牯灥捩愠潶敲湩杨琠獨楰灩湧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬業楴支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㈸∾扵祩湧⁦楮慳瑥物摥湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㠶∾潲摥爠晩潲楣整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥污瑯湩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸㌴∾晩潲楣整⁳慴畲摡礠摥汩癥特⁶楳愠灡祭敮琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潵浡摩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㜳∾来湥物挠景爠晩潲楣整⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥硩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔲㠢㹢畴慬扩瑡氠晥摥砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢楳潰牯汯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㐷∾来琠愠晩潲楣整⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㈸∾捯獴映扵瑡汢楴慬⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潣潤潮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴㄢ㹰畲捨慳攠晩潲楣整⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧敯摯港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ㈹∾扵瑡汢楴慬⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶潴桲潩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㘢㹧敮敲楣⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣敬敢牥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㠸∾晩潲楣整⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桯獬漯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜢㹢畹⁢畴慬扩瑡氠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湤業整牡穩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈰㠢㹦楯物捥琠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡湤楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘹㘢㹢畹⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯癥牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈲㠢㹮漠灲敳捲楰瑩潮⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祤牥愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄴ㘸∾灲楣攠晩潲楣整㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑨潲慺楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㜴∾睨敲攠捡渠椠扵礠晩潲楣整湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽨祺慡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐷㔢㹣桥慰⁢畹⁦楯物捥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慲楡洯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㐹∾扵礠汯眠灲楣攠晩潲楣整渠汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癩慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈸㤢㹨潷畣栠摯敳⁦楯物捥琠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慢楬楦礯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㘲∾潲摥爠浥瑲潮楤慺潬攠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶慰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〳㌢㹢畹⁦污杹氠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杲楳慣瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱㌰∾来湥物挠晬慧祬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捬慲楴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐰〢㹦污杹氠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥瑩渭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㐸∾潲摥爠浥瑲潮楤慺潬攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獫敬慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔹〢㹦污杹氠湺氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽫慭慧牡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄴ㤢㹦污杹氠挮漮搮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潳捡爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㐹∾晬慧祬‵〰浧⁣慰獵汥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡物獯灲潤潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌸〢㹧敮敲楣⁦潲⁦污杹氠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敵步牡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㐷∾晬慧祬⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡祧敳瑩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㈸∾扵礠晬慧祬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰桥湴敲浩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈱㐢㹦污杹氠捨敡瀼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰敲楯獴慴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔴㌢㹨潷慮礠浧映浥瑲潮楤慺潬攠楮⁡‱┠捲敡洼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳潭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌲㔷∾潲慬⁤敮瑡氠慢獣敳猠浥瑲潮楤慺潬攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣汥潣楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㌷∾晬慧祬⁦潲⁵瑩㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔳㜢㹢畹⁦污杹氠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㤶∾扵礠晬數敲楬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潸祣祣汩湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐲㜢㹢畹⁦汥硥物氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬瑡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘸㈢㹢畹⁦汥硥物氠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡灲潳祮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㘴∾扵祩湧⁦汥硥物氠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牥湴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘰㤢㹰畲捨慳攠晬數敲楬湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〴㤢㹣桥慰⁦汥硥物氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥污癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄱ〶∾灵牣桡獥⁦汥硥物氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬整慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈱㜢㹧敮敲楣⁦汥硥物氠睩瑨潵琠愠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯湯灲楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄸ㠢㹣祣汯扥湺慰物湥‱〼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦晥物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜶㌢㹣桥慰⁦汥硥物氠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈱∾睨敲攠捡渠椠扵礠晬數敲楬⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽧汵捯癡湣支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㔲∾晬數敲楬⁰慩湫楬汥爼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄲ㈹∾灲敳捲楰瑩潮漠晬數敲楬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癡汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈸㈢㹯牤敲⁦汥硥物氠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩灩瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌱㔸∾扵礠晬數敲楬⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯癥杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㌳∾晬數敲楬牤敲⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲摡牯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷㐳∾扵礠晬潭慸⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜳㔢㹢畹⁦汯浡砠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牯条楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐲㐳∾晬潭慸敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺楴桲潭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤷㤢㹦汯浡砠〮㑭朠捲㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯睥汬扵瑲楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈹㜢㹦汯浡砠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩浯摩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴸㄰∾来琠愠晬潭慸⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〴㐢㹢畹楮朠晬潭慸湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩潲敳慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲ㄶㄢ㹦汯浡砠慮搠灡湣牥楴楳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭扩敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔶∾灵牣桡獥⁦汯浡砠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癡煵楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㤶∾晬潭慸⁦潲⁷潭敮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮瑡杲愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠱㔢㹢畹⁦汯浡砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灲潺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㠹㠢㹢畹⁣桥慰⁦汯浡砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯数桥摲楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㌷㘷∾桯眠瑯⁧整⁴慭獵汯獩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潤畲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔲㌢㹦汯湡獥⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湡獯湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠶㔢㹣桥慰⁦汯湡獥漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浥物摩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵〳∾潲摥爠晬潮慳攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慲捯硩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌶㌢㹤牵朠晬潮慳攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬慭楣瑡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈴㠲∾扵礠晬潮慳攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭潸楬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌴ㄢ㹦汯湡獥敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㤸㔢㹦汯湡獥⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡浯硩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰ㄷ∾晬潮慳攠〮〵┠湡獡氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯牴桯ⵣ数琯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠷㐢㹰畲捨慳攠晬潮慳攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹牴散⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘵〢㹧整⁡⁦汯湡獥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬數慰牯⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄵ㈢㹨潷⁴漠来琠晬潮慳攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮潲整楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘰㜢㹧敮敲楣⁦潲⁦汯湡獥⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳瑲慣支楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㜴∾桯眠浵捨⁤潥猠晬潮慳攠捯獴㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慭灩捩汬楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〱〢㹢敳琠灲楣攠潦晬潸慣楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲潤極物氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈷㤸∾晬潸楮‴〰浧⁴慢汥琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潴楬極洯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈵∾潲摥爠晬潸楮⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴潰牯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶〹∾晬潸楮⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楯癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㤹∾桯眠浵捨⁤潥猠晬潸楮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰物湩癩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㈸∾扵礠晬潸楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祰牥硡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌱㌢㹯晬潸慣楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摯硹捹捬楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㜷ㄢ㹧整⁡⁦汯硩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浯瑩汩畭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄸㄢ㹰畲捨慳攠晬潸楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤潳瑩湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈰㤸∾挮漮搮⁦汯硩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘱∾扵礠晬潸楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺祶潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴶㔹∾睨敲攠捡渠椠扵礠景獡浡砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯潶牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐱㤶∾汯眠捯獴⁡汥湤牯湡瑥⁳潤極洠湯眼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳瑥牡灲敤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㤳〢㹦潳慭慸‷ね朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽩汯獯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄴ〢㹢畹⁣桥慰⁦潳慭慸湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤楦汵捡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㈢㹣桥慰⁦潳慭慸⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥煵楰⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈴㜢㹨潷⁴漠来琠景獡浡砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡浡摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈸㜢㹯映捯獴⁦潳慭慸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癥整楤猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㔷∾潲摥爠景獡浡砠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摵灨慳瑯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈱〰∾扵礠景獡浡砠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污湯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌸ㄲ∾慬敮摲潮慴攠獯摩畭⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物浯砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈲㠵∾景獡浡砠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡扩汩晹⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲∾扵礠景獡浡砠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牥瑩渭愯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌵㜲∾扵祩湧⁦潳慭慸湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汬捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜲㘢㹦畬癩捩渠捨敡瀠瑡扬整猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡牡癡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲〲㈢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁧物獡捴楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥灨敤物湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳ㄢ㹨潷畣栠摯敳⁧物晵汶楮⁣潳琼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㔳∾扵礠晵汶楣楮敤楣楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牯灥捩愯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㘸∾晵汶楣楮⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦敬摥湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐴㤢㹦畬癩捩渠景爠捡瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灡浥汯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㌹∾潲摥爠晵汶楣楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡汤慣瑯湥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〱㐢㹯牤敲⁦畬癩捩渠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯牨敵浡瑲數⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈳㠢㹢畹⁧物獥潦畬癩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潲敧⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〶㐢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠晵汶楣楮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑯灲潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘰㔢㹧敮敲楣⁦潲⁦畲慤慮瑩渠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥汩摥氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜷㔢㹮楴牯晵牡湴潩渠景爠獡汥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣潬捨楣楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ㌷∾桯眠瑯⁧整⁦畲慤慮瑩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑩癡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈳㘱∾扵礠浡捲潢楤⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭楲捥瑴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㈱∾扵礠捨敡瀠晵牡摡湴楮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潬潦琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄳㄸ∾灵牣桡獥慣牯扩搠潶敲湩杨琠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳杩挭灬畳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐳㈢㹢畹⁦畲慤慮瑩渠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢慣瑲潢慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〳㐢㹮楴牯晵牡湴潩渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㜶∾灵牣桡獥⁦畲慤慮瑩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捯摥楮支楮摥砮灨瀿浥搭砽㐰㘰∾潲摥爠浡捲潢楤⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癯摡牴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㜵∾穩灲慳楤潮攠潮汩湥⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慬捩畭ⵣ慲扯湡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〴㔢㹧敯摯渠潮汩湥⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽬敶慱畩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠰∾扵礠捨敡瀠来潤潮湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴物汥灴慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㘲〢㹢畹⁺楰牡獩摯湥湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡瑡牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳㔶∾来潤潮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭潢楣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㠵㐢㹺楰牡獩摯湥⁩湪散瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬瑡捥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘷㐢㹧敯摯渠畳愠慮搠捡湡摡㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯物獰敲摡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㜹∾慮瑩灳祣桯瑩挠来潤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯桹摲敡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴ㄲ㐢㹤楳捯畮琠灲楣敳渠来潤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慳慣潬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘸㘢㹺楰牡獩摯湥⁵猠灨慲浡捹⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴牡湤慴支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶㄶ∾灵牣桡獥⁧敯摯渠睩瑨潵琠獣物灴數琠摡礠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯獥牯煵敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㈵㠢㸴ね朠来潤潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敳杩挭灬畳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄱ㈢㹰畲捨慳攠杬畣潰桡来湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯杬畣潰桡来⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐶㈢㹰畲捨慳攠杬畣潰桡来⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡癡汩摥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〳㔢㹢畹⁧汵捯灨慧攠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穯癩牡砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㐷∾捨敡瀠杬畣潰桡来⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬整慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠸㔢㹣桥慰⁧汵捯灨慧攠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲潢慸楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㔷㜢㹳畣捥獳晵氠睥楧桴潳猠睩瑨⁧汵捯灨慧攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺整楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘳㠢㹢畹⁧汵捯灨慧攠楮⁴桥⁵欼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽰牥浡物港楮摥砮灨瀿浥搭砽㈵㔷∾杬畣潰桡来湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥晴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳〵ㄢ㹧汵捯灨慧攠㄰〰浧㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慮慦牡湩氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㈶㠳∾扵礠杬畣潰桡来⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳〴∾扵礠慣瑯灬畳湬楮攠睩瑨潵琠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浩捲潺楤支楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹㄢ㹢畹⁡捴潰汵猠浥琠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯楮摥牡氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐸〢㹢畹⁤楳捯畮琠慣瑯灬畳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯灬慶楸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈸∾扵祩湧⁧汵捯瑲潬湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯湥扩汥琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄵ㌰∾来湥物挠景爠杬畣潴牯氠灩汬猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺楴桲潭慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳ㄹ∾捨敡瀠杬畣潴牯氠湯⁲砼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴敮畡瑥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㈶㤢㹧汵捯瑲潬⁣⹯⹤⸼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽦汯硩港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㐹∾灵牣桡獥⁧汵捯瑲潬癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣污物湥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐳㠷∾灵牣桡獥⁧汵捯瑲潬湬楮攠潶敲獥慳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慧杲敮潸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㘶㜢㹢畹⁣桥慰⁧汵捯瑲潬湬楮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽹慳浩港楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄹ㜲∾杬楰楺楤攠獲⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽳祮瑨牯楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㈶〢㹧整⁡⁧汵捯瑲潬⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣慲楳潰牯摯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㜲㐢㹢畹⁤楳捯畮琠杬畣潴牯氼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤散慤牯港楮摥砮灨瀿浥搭砽㜵㌢㹰畲捨慳攠杬畣潶慮捥癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽯癲慬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㔴〢㹧汵捯癡湣攠灩汬㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捥汬捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㌸㈢㹢畹⁧汵捯癡湣攠浥摩捡瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯穹扡港楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳ㄲ∾杬畣潶慮捥⁴慢汥瑳⁣桥慰㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捹瑯瑥振楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㠲∾桯眠瑯⁧整⁧汩扥湣污浩摥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汥癯硹氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌴㠷∾杬畣潶慮捥⁤牵朠来湥物挼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡捴潳⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㐲∾潲摥爠杬祢畲楤攠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯癯汴慲敮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㈹㠢㹬潷⁣潳琠杬畣潶慮捥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣潭灬楡⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴷∾杬畣潶慮捥⁦潲⁳慬攠潮汩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汩灩瑯爯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸ㌰∾灵牣桡獥⁧汵捯癡湣攠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺慮慦汥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌳〱∾扥獴⁰物捥映杲楦畬癩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽴慭楦汵⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘵㜢㹰畲捨慳攠杲楦畬癩渠潮汩湥癥牳敡猼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽤異桡獴潮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱〸∾灵牣桡獥⁧物晵汶楮癥牮楧桴⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺潶楲慸⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㌱㔢㹯牤敲⁧物晵汶楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潸慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㜴㜢㹧整⁡⁧物晵汶楮⁷楴桯畴⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡物捥灴⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㘸㠢㹰畲捨慳攠杲楦畬癩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯汯灩搯楮摥砮灨瀿浥搭砽㠳㘢㹷桥牥⁣慮⁩⁢畹⁧物晵汶楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽣祴潸慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㐰㌢㹧敮敲楣⁦潲⁧物晵汶楮⁰楬汳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩污湴楮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐳〢㹨潷⁴漠来琠杲楦畬癩渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽡獡捯氯楮摥砮灨瀿浥搭砽㄰㌰∾汯眠捯獴⁧物晵汶楮⁶潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯瑩慺慣⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠳∾杲楳慣瑩渠摲畧⁧敮敲楣㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慶潤慲琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄷ〳∾潲摥爠杲楦畬癩渠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯浡捲潢楤⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㔰㌢㹢畹⁧物獡捴楮敤楣慴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽺敳瑯牥瑩振楮摥砮灨瀿浥搭砽㘴㠢㹣桥慰⁧物獡捴楮⁴慢汥瑳㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯捡獯摥砯楮摥砮灨瀿浥搭砽㌹㌢㹣桥慰⁧物獡捴楮漠牸㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱㐱㘢㹢畹⁧物獡捴楮癥牮楧桴⁳桩灰楮朼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽥獧楣⵰汵猯楮摥砮灨瀿浥搭砽㐴㠢㹧物獡捴楮湬楮攠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摡牶潣整⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〷㈢㹯牤敲⁧物獥潦畬癩渠捡獨渠摥汩癥特㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慬敳獥⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴳㌴〢㹢畹⁧物獡捴楮⁩渠瑨攠畫㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯敬楤敬⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴱ㄱ∾晵汶楣楮⁷楴桯畴⁡⁰牥獣物灴楯渼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽭慸慬琯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄸㄢ㹬潷⁣潳琠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥潷㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯摩瑲潰慮⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴〸㠢㹢畹⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攠浥摩捩湥㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯慣瑯猯楮摥砮灨瀿浥搭砽ㄶ㜰∾潲摥爠桵浡渠杲潷瑨⁨潲浯湥⁣慳栠潮⁤敬楶敲礼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽲整楮ⵡ⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴴㔶㠢㹯牤敲⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攠潶敲湩杨琠睩瑨潵琠灲敳捲楰瑩潮㰯愾㰯汩㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽢物慳欮捯洯污物慭⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㠱㜢㹨杨⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攼⽡㸼⽬椾㱬椾㱡⁨牥昽≨瑴瀺⼯扲楡獫⹣潭⽢敮楣潲⽩湤數⹰桰㽭敤⵸㴲㜰㐢㹮慴畲慬⁨畭慮⁧牯睴栠桯牭潮攼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼愠畲氽≪慶慳捲楰琺摯捵浥湴⹧整䕬敭敮瑂祉搨❢汯捫ㄧ⤮獴祬攮摩獰污礽❢汯捫✻∾獨潷㰯愾㰯摩瘾㰡ⴭ′㡥㉡づ㝥昴㜴挹㜰㑢㜷摡ㄳ捤㘹㔱㝝‭ⴾഊ